حرف مفتکی http://harfemoftaki.mihanblog.com 2020-05-24T10:05:16+01:00 text/html 2019-08-09T20:52:32+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر سعدی در مورد سگ http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/431 <div itemprop="articleBody" class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="https://www.jesarat.com/shere-sag/">شعر سعدی در مورد سگ</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.jesarat.com/shere-sag/"><img class="aligncenter wp-image-167561 size-full" src="https://img.bisms.ir/2019/08/shere-sag.jpg" alt="شعر سعدی در مورد سگ ، اشعار سعدی در مورد سگ ، سگ در شعر سعدی شیرازی" width="600" height="320"></a></p> <p style="text-align: center;">شاید شما هم جزو افرادی باشید که به سگ علاقه زیادی دارید و به واسطه ی همین علاقه ، علاقه مند به <a href="https://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DA%AF/">شعر و متن در مورد سگ</a> هستید.در این مطلب از <a href="http://www.jesarat.com/">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد اشعار سعدی در مورد سگ صحبت کنیم.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span class="highlight">شعر سعدی در مورد سگ</span></strong></h3> <div class="b" style="text-align: center;"> <div class="m1"> <p style="text-align: center;">سگ بر آن آدمی شرف دارد</p> </div> <div class="m2" style="text-align: center;"> <p>کو دل دوستان بیازارد</p> </div> </div> <div class="b" style="text-align: center;"> <div class="m1"> <p>این سخن را حقیقتی باید</p> </div> <div class="m2"> <p>تا معانی به دل فرود آید</p> </div> </div> <div class="b" style="text-align: center;"> <div class="m1"> <p>آدمی با تو دست در مطعوم</p> </div> <div class="m2"> <p>سگ ز بیرون آستان محروم</p> </div> </div> <div class="b"> <div class="m1" style="text-align: center;"> <p>حیف باشد که سگ وفا دارد</p> </div> <div class="m2"> <p style="text-align: center;">و آدمی دشمنی روا دارد</p> <p style="text-align: center;">یکی‌ در بیابان‌ سگی‌ تشنه‌ یافت</p> <p style="text-align: center;">‌برون‌ از رمق‌ در حیاتش‌ نیافت‌</p> <p style="text-align: center;">کُله‌ دلو کرد آن‌ پسندیده‌ کیش‌</p> <p style="text-align: center;">چو حبل‌ اندر آن‌ بست‌ دستار خویش‌</p> <p style="text-align: center;">به‌ خدمت‌ میان‌ بست‌ و بازو گشاد</p> <p style="text-align: center;">سگ‌ ناتوان‌ را دمی‌ آب‌ داد</p> <p style="text-align: center;">خبر داد پیغمبر از حال‌ مرد</p> <p style="text-align: center;">که‌ داور گناهان‌ او عفو کرد</p> <p style="text-align: center;">الا گر جفا کردی‌ اندیشه‌ کن‌</p> <p style="text-align: center;">وفا پیش‌ گیر و کرم‌ پیشه‌ کن‌</p> <p style="text-align: center;">یکی‌ با سگی‌ نیکویی‌ گُم‌ نکرد</p> <p style="text-align: center;">کجا گم‌ شود خیر با نیک‌ مرد</p> <p style="text-align: center;">ز ویرانه‌ای‌ عارفی‌ ژنده‌پوش</p> <p style="text-align: center;">‌یکی‌ را نُباح‌6 سگ‌ آمد به‌ گوش‌</p> <p style="text-align: center;">به‌ دل‌ گفت‌: کوی‌ سگ‌ این‌ جا چراست‌؟</p> <p style="text-align: center;">درآمد که‌ درویش‌ صالح‌ کجاست‌؟</p> <p style="text-align: center;">نشان‌ سگ‌ از پیش‌ و از پس‌ ندید</p> <p style="text-align: center;">به‌ جز عارف‌ آن‌ جا دگر کس‌ ندید</p> <p style="text-align: center;">خجل‌ باز گردیدن‌ آغاز کرد</p> <p style="text-align: center;">که‌ شرم‌ آمدش‌ بحث‌ آن‌ راز کرد</p> <p style="text-align: center;">شنید از درون‌ عارف‌ آواز پای‌</p> <p style="text-align: center;">هَلا گفت‌: بر در چه‌ پایی‌؟ درآی‌!</p> <p style="text-align: center;">نپنداری‌ ای‌ دیده‌ روشنم‌</p> <p style="text-align: center;">کز ایدَر سگ‌ آواز کرد، این‌ منم‌</p> <p style="text-align: center;">چو دیدم‌ که‌ بیچارگی‌ می‌خرد</p> <p style="text-align: center;">نهادم‌ ز سر کبر و رای‌ و خرد</p> <p style="text-align: center;">چو سگ‌ بر درش‌ بانک‌ کردم‌ بسی</p> <p style="text-align: center;">‌که‌ مسکین‌تر از سگ‌ ندیدم‌ کسی‌</p> <p style="text-align: center;">چو خواهی‌ که‌ در قدر والا رسی‌</p> <p style="text-align: center;">ز شیب‌ِ تواضع‌ به‌ بالا رسی‌</p> <p style="text-align: center;">شنیدم‌ که‌ در دشت‌ صنعا، جنید</p> <p style="text-align: center;">سگی‌ دید برکنده‌ دندان‌ صید</p> <p style="text-align: center;">ز نیروی‌ سرپنجه‌ شیر گیر</p> <p style="text-align: center;">فرو مانده‌ عاجز چو روباه‌ پیر</p> <p style="text-align: center;">پس‌ از غرم‌8 و آهو گرفتن‌ به‌ پی</p> <p style="text-align: center;">‌لگد خوردی‌ از گوسفندان‌ حَی‌</p> <p style="text-align: center;">چو مسکین‌ و بی‌طاقتش‌ دید و ریش‌</p> <p style="text-align: center;">بدو داد یک‌ نیمه‌ از زاد خویش‌</p> <p style="text-align: center;">شنیدم‌ که‌ می‌گفت‌ و خوش‌ می‌گریست</p> <p style="text-align: center;">‌که‌ داند که‌ بهتر ز ما هر دو کیست‌؟</p> <p style="text-align: center;">به‌ ظاهر من‌ امروز از این‌ بهترم</p> <p style="text-align: center;">‌دگر تا چه‌ راند قضا بر سرم‌</p> <p style="text-align: center;">گَرَم‌ پای‌ ایمان‌ نلغزد ز جای</p> <p style="text-align: center;">‌به‌ سر برنهم‌ تاج‌ عفو خدای‌</p> <p style="text-align: center;">و گر کسوت‌ معرفت‌ در برم</p> <p style="text-align: center;">‌نماند به‌ بسیار از این‌ کمترم‌</p> <p style="text-align: center;">که‌ سگ‌ با همه‌ زشت‌ نامی‌ چو مُرد</p> <p style="text-align: center;">مر او را به‌ دوزخ‌ نخواهند برد</p> <p style="text-align: center;">ره‌ این‌ است‌ سعدی‌ که‌ مردان‌ راه‌</p> <p style="text-align: center;">به‌ عزّت‌ نکردند در خود نگاه‌</p> <p style="text-align: center;">از آن‌ بر ملایک‌ شرف‌ داشتند</p> <p style="text-align: center;">که‌ خود را به‌ از سگ‌ نپنداشتند</p> <h3 style="text-align: center;">اشعار زیبای سعدی در مورد سگ</h3> <p style="text-align: center;">سگی‌ پای‌ صحرانشینی‌ گزید</p> <p style="text-align: center;">به‌ خشمی‌ که‌ زهرش‌ ز دندان‌ چکید</p> <p style="text-align: center;">شب‌ از درد بیچاره‌ خوابش‌ نبرد</p> <p style="text-align: center;">به‌ خیل‌ اندرش‌ دختری‌ بود خرد</p> <p style="text-align: center;">پدر را جفا کرد و تندی‌ نمود</p> <p style="text-align: center;">که‌ آخر تو را نیز دندان‌ نبود؟</p> <p style="text-align: center;">پس‌ از گریه‌ مردِ پراکنده‌ روز</p> <p style="text-align: center;">بخندید: کای‌ مامک‌ دلفروز</p> <p style="text-align: center;">مرا گرچه‌ هم‌ سلطنت‌ بود و بیش</p> <p style="text-align: center;">‌دریغ‌ آمدم‌ کام‌ و دندان‌ خویش‌</p> <p style="text-align: center;">محال‌ است‌ اگر تیغ‌ بر سر خورم‌</p> <p style="text-align: center;">که‌ دندان‌ به‌ پای‌ سگ‌ اندر برم‌</p> <p style="text-align: center;">توان‌ کرد با ناکسان‌ بدرگی</p> <p style="text-align: center;">‌ولیکن‌ نیاید ز مردم‌ سگی‌</p> <p style="text-align: center;">مرا حاجیی‌ شانه‌ عاج‌ داد</p> <p style="text-align: center;">که‌ رحمت‌ بر اخلاِ حجاج‌ داد</p> <p style="text-align: center;">شنیدم‌ که‌ باری‌ سگم‌ خوانده‌ بود</p> <p style="text-align: center;">که‌ از من‌ به‌ نوعی‌ دلش‌ مانده‌ بود</p> <p style="text-align: center;">بینداختم‌ شانه‌: «کاین‌ استخوان</p> <p style="text-align: center;">‌نمی‌بایدم‌، دیگرم‌ سگ‌ مخوان‌!»</p> </div> </div> </div> text/html 2019-06-26T12:11:21+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی تعبیر خواب نان گرفتن از مرده http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/430 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;">در این مطلب از <strong><a href="http://www.jesarat.com/">سایت جسارت</a></strong> می خواهیم در مورد <strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe/">تعبیر خواب نان</a></strong> دادن و نان گرفتن از مرده صحبت کنیم.شاید شما هم عزیزانی را داشته باشید که در قید حیات نیستند و این خواب را دیده باشید.</p><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"><img class="aligncenter wp-image-166387 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/nan-khabe-6-1.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></a></h3><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده چیست</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">آن گونه که از تعبیر بزرگان تعبیر خواب بر می آید دادن هر چیزی به مرده بد است و گرفتن هر چیزی نیز خوب است.یعنی اگر ما در خواب به مرده نان بدهیم خوب نیست و گرفتن نان از مرده بسیار خوب است.</p><p style="text-align: center;">حضرت دانیال معتقد است که اگر در خواب از مرده نان بگیرید بسیار خوب است و به شما مالی می رسد از جایی که اصلا فکرش را هم نمی کنید.به طور کلی گرفتن هر نوع خوردنی از مرده روزی حلال و فراوان است.</p><p style="text-align: center;">منوچهر مطیعی معتقد است که گرفتن هر چیزی در خواب از مرده خوب است و اگر نان از مرده بگیریم روزی فراوان و حلال به شما می رسد.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/orang-sleep-12/" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده"><img src="http://img.bisms.ir//2016/12/bisms.ir-2016-12-10-65x65.jpg" alt="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده" width="65" height="65"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/orang-sleep-12/" title="تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده">تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده</a><div class="post-des">اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی ...</div></div><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"> <img class="aligncenter wp-image-166388 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/nan-khabe-6-2.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></a></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب گرفتن نان از مرده</a></strong></span></h3><p style="text-align: center;">محمد بن سیرین معتقد است که گرفتن نان و قرآن و غذا در خواب از مرده خیلی خوب است. اگر به شما قرآن داد که شما در اطاعت خدا پیشی می گیرید و گرفتن نان و غذا هم اشاره به روزی فراوان شما دارد.</p><p style="text-align: center;">امام جعفر صادق ع <strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">دیدن نان در خواب</a></strong> را خوب می دانند و بر خیر و برکت و ولایت و مال حلال و عیش خومش تعبیر می کند و گرفتن نان از مرده روزی حلال است.</p><p style="text-align: center;">ابراهمی کرمانی گرفتن نان از مرده را عیش و نعمت تعبیر می کند.اگر مرده به شما نان جو داد نشان پارسایی است و اگر نان برنج به شما داد تعبیرش کار و تلاش توام با موفقیت است.</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><a href="http://www.jesarat.com/key-sleep-2/" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده"><img src="http://img.bisms.ir//2016/12/79_bisms.ir-2016-12-26-65x65.jpg" alt="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده" width="65" height="65"></a></div><a href="http://www.jesarat.com/key-sleep-2/" title="تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده">تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده</a><div class="post-des">داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل ...</div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-166386 size-full" title="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" src="http://img.bisms.ir/2016/11/16_bisms.ir-2016-11-12-1.jpg" alt="تعبیر خواب نان گرفتن از مرده ، تعبیر خواب نان گرفتن از مرده امام صادق ، تعبیر خواب نان دادن به مرده" width="600" height="300"></span></a></div><div style="text-align: center;">ابراهمی کرمانی گرفتن نان عدس و باقلا و نخود از مرده تمام شدن غم و اندوه می داند.به طور کلی گرفتن نان در خواب از مرده دلیل بر خیر و برکت است.اگر مرده به شما نان سفید است تعبیرش ثروت زیاد است.</div><div style="text-align: center;">تعبیر خواب گرفتن نان سیاه از مرده ثروت کم است.اگر در خواب دیدید که مرده نان می پخت و سپس به شما داد تعبیرش این است که در کارها موفق می شوید.</div><div style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب گرفتن نان خشک از مرده</a></strong> غلبه بر دشمنان است و گذفتن نان تازه تمام شدن دوره بد زندگی شما است.</div><div><h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/nan-khabe-6/">تعبیر خواب نان گرفتن از مرده</a></span></strong></h1></div> text/html 2018-10-30T08:11:09+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی قرص اکوفان http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/429 <div itemprop="articleBody" class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/" title="قرص اکوفان" target="_blank" class="auto-link">قرص اکوفان</a> ,قرص اکوفان چاق میکنه,قرص اکوفان برای مو,قرص اکوفان برای رشد مو,قرص اکوفان چیست,قرص اکوفان و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/obesity/" title="چاقی" target="_blank" class="auto-link">چاقی</a>,قرص اکوفان چاق کننده است؟,قرص اکوفان نی نی سایت,قرص اکوفان <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/hair-loss/" title="ریزش مو" target="_blank" class="auto-link">ریزش مو</a>,قرص اکوفان در شیردهی,قرص اکوفن چاق میکنه,قرص اکوفان برای مو قیمت,قرص اکوفان برای مو نی نی سایت,قرص اکوفان برای ریزش مو</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/"><span style="color: #000080;"><strong><img class="aligncenter wp-image-154886 size-full" title="قرص اکوفان" src="http://img.bisms.ir/2018/06/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان.jpg" alt="قرص اکوفان" width="400" height="400"></strong></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">توضیحاتی در مورد قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">شرکت سازنده بایول-بایورگا (Bailleul Biorga) کشور فرانسه قرص اکوفان محصولی شناخته شده برای درمان ریزش مو که با داشتن <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/keratin/" title="کراتین" target="_blank" class="auto-link">کراتین</a> به عنوان محرکی برای رشد مو و ناخن نیز عمل می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">پروتئین و ویتامین های موجود در قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">قرص اکوفان که در ترکیبات خود پروتئین و انواع مخلتف ویتامین های B8, B6, B5 و PP و همچنین املاح زینک و منیزم را دارا می باشد به جلوگیری از ریزش موها کمک کرده و با افزایش ساخت کراتین محرک بسیار خوبی برای رشد ناخن ها و موها می باشد. لذا مصرف قرص اکوفان حداقل طی یک دوره سه ماهه برای افرادی که موهای آسیب دیده و ناخن های شکننده دارند توصیه می شود. این قرص باعث بهبود جذب آهن در بدن شده و از اینرو مقاومت موها، ناخن ها را افزایش می دهد و ناخن ها در مقابل <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fracture/" title="شکستگی" target="_blank" class="auto-link">شکستگی</a> مقاوم تر کرده و موهایی نرم تر و صاف تر برای شما به ارمغان می آورد. در ترکیاب قرص های اکوفان از ویتامین ها B8، B6 زینک (روی) و … تشکیل شده است. زینک (روی) از این جهت در ترکیبات این قرص اکوفان قرار گرفته است به محافظت از موها و ناخن ها به صورت طبیعی کمک می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان و شکنندگی مو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">آمارها نشان می دهد که پس از مصرف دوازده هفته این مکمل غذایی، 76% از شکنندگی موهای مصرف کنندگان کاسته شده است و همچنین این آمار برای شکنندگی ناخن ها به 86% می رسد یعنی پس از مصرف یک دوره 12 هفته ای 86% از شکنندگی ناخن ها کاسته شده است. این آزمایش در سال 2003 با مطالعه بر روی بیش از 30 خانم در طول 16 هفته به دست آمده است. قرص اکوفان شرکت بایول – بایورگا که یکی از معروف ترین سازندگان مکمل های غذایی کشور فرانسه می باشد، کم کالری بوده و فاقد قند و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt/" title="نمک" target="_blank" class="auto-link">نمک</a> می باشد که این امر باعث می شود به رژیم غذایی شما خللی وارد نشود. این سازنده فرانسوی در درمان پوست و مو تخصص داشته و یکی از پرفروش ترین محصولات خود را قرص و شامپوی اکوفان معرفی کرده است. همچنین پزشکان به کسانی که میخواهند زودتر و بهتر از مصرف قرص اکوفن برای جلوگیری از ریزش مو به نتیجه برسند توصیه میکنند که به طور همزمان از قرص اکوفان و شامپو اکوفان در کنار هم استفاده شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> قرص اکوفن (Ecophane) نوعی مکمل رژیمی – غذایی بوده که برای افرادی با کمبود ویتامین گروه ب و افرادی که دچار ریزش مو هستند می‌تواند مناسب باشد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">ریزش مو یکی از مشکلاتی است که خیلی‌ها با آن درگیر هستند و برای قطع آن ممکن است هر روشی را تجربه کرده باشند. یکی از درمان‌هایی که برای پیشگیری و کند کردن روند ریزش مو به کار می‌رود درمان دارویی آن توسط قرص اکوفن می‌باشد. اگر اولین بار است نام این دارو را شنیده‌اید و یا قصد مصرف آن را دارید بهتر است با آن آشنایی کافی داشته باشید.در صورت مصرف نرمال این دارو عوارض آنچنانی ندارد. این دارو بعنوان مکمل می‌باشد از مصرف طولانی مدت آن پرهیز کنید. – زنان باردار و شیرده حتماً قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند. – در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید. – مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید.در صورت مصرف زیاد این دارو برای آقایان باعث کاهش اسپرم واختلال در سالم بودن اسپرم آنان میگردد که عوارض بسیار بدی برای آقاین دارد وبهتر است بجای استفاده از قرص اکوفن در مورد آقایان از شامپو اکوفن استفاده کنند. سفیدی و ریزش مو‌ها یکی از مشکلات عمده افراد به شمار می‌رود البته با افزایش سن احتمال سفید شدن و ریزش مو‌ها بیشتر می‌شود؛ در این جا راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان این روند را به تاخیر انداخت. حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی در خصوص عوامل موثر در ریزش و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/علت-و-درمان-قطعی-سفیدی-مو/" title="سفیدی مو" target="_blank" class="auto-link">سفیدی مو</a>‌ها بیان کرد: حالات روحی و عاطفی مانند ترس، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress/" title="استرس" target="_blank" class="auto-link">استرس</a>، مصرف کافئین و الکل، استعمال <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cigarette/" title="سیگار" target="_blank" class="auto-link">سیگار</a> (سبب نرسیدن خون به فولیکول مو می‌شود)، اختلالات هورمونی (که در زنان در مقایسه با مردان بیشتر است) و سابقه ارثی و خانوادگی از عوامل تاثیرگذار در ریزش و سفیدی مو‌ها محسوب می‌شوند. وی اظهار کرد: رعایت نکردن بهداشت و شستشوی مرتب موها، استرس‌های شغلی، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/" title="کم خونی" target="_blank" class="auto-link">کم خونی</a> (این عارضه بیشتر در زنان دیده می‌شود)، کاهش زینک، مواد آلی، روی و گروه ویتامین‌های A و B در اثر <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/videos-natural-zayeman/" title="زایمان" target="_blank" class="auto-link">زایمان</a>، استفاده زیاد از سشوار و اتوی مو (که باعث آسیب به بافت مو و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/علت-و-درمان-و-قیمت-دستگاه-موخوره/" title="موخوره" target="_blank" class="auto-link">موخوره</a> می‌شود)، مصرف بیش از حد رنگ مو، ژل و تافت‌های شیمیایی نیز ریزش و سفیدی مو‌ها را به همراه دارند.&nbsp;این محقق و پژوهشگر طب سنتی توصیه کرد: افراد به منظور تقویت موهای خود باید کف سرشان را با روغن‌های <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/almond/" title="بادام" target="_blank" class="auto-link">بادام</a>، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive/" title="زیتون" target="_blank" class="auto-link">زیتون</a>، کَرچَک و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coconut/" title="نارگیل" target="_blank" class="auto-link">نارگیل</a> <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage/" title="ماساژ" target="_blank" class="auto-link">ماساژ</a> دهند. همچنین اشخاصی که دچار موخوره هستند باید موهای خود را کوتاه کنند. عظمایی تاکید کرد: مصرف ژل کتیرای طبیعی برای تقویت مو‌ها ضروری است. همچنین شانه کردن مو‌ها با شانه‌های چوبی دندانه درشت توصیه می‌شود. وی تصریح کرد: ماساژ کف سر توسط خمیر <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fenugreek-seed/" title="تخم شنبلیله" target="_blank" class="auto-link">تخم شنبلیله</a> علاوه بر اینکه سبب قطع ریزش مو می‌شود، محرک رویش مو نیز است. همچنین قرار دادن <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-آب-پیاز-برای-پوست/" title="آب پیاز" target="_blank" class="auto-link">آب پیاز</a> به مدت ۳۰ دقیقه بر روی کف سر در افرادی که از سفیدی و ریزش مو رنج می‌برند، ضروری است. این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: ماساژ کف سر با ژل <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/فواید-آلوئه-ورا-برای-لک-پوست-صورت/" title="آلوئه ورا" target="_blank" class="auto-link">آلوئه ورا</a> و نوشیدن شربت آلوئه ورا به صورت ناشتا سبب تقویت ریشه مو می‌شود. همچنین ماساژ کف سر به وسیله خمیر قرص کمر، سدر و مورد در اشخاصی که دچار سفیدی و ریزش مو هستند، مفید است. عظمایی گیاه <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-دمنوش-گزنه-برای-مو-و-دیابت/" title="گزنه" target="_blank" class="auto-link">گزنه</a> را در رفع ریزش مو موثر دانست و اظهار کرد: این گیاه محرک رویش مو نیز است. ماساژ موضعی کف سر با گل سرشور و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/henna/" title="حنا" target="_blank" class="auto-link">حنا</a> از ریزش مو جلوگیری کرده و باعث افزایش خون‌رسانی به فولیکول مو و محکم شدن ریشه مو می‌شود. وی عنوان کرد: ماساژ کف سر با <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic/" title="سیر" target="_blank" class="auto-link">سیر</a> نیز سبب افزایش خون‌رسانی به فولیکول مو و رفع چربی کف سر می‌شود. از جمله موادی که باعث تقویت، تغذیه و محرک رشد مو بوده و موجب افزایش خون رسانی به فولیکول مو می‌شود، می‌توان به آرد <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chickpea/" title="نخود" target="_blank" class="auto-link">نخود</a> خام، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/دمنوش-و-چای-گل-بابونه-شیرازی/" title="بابونه" target="_blank" class="auto-link">بابونه</a>، سبوس <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/" title="برنج" target="_blank" class="auto-link">برنج</a> (به دلیل دارا بودن گروه ویتامین‌های B و E)، بابونه، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/meet-rosemary/" title="رزماری" target="_blank" class="auto-link">رزماری</a>، <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d9%84-%d8%ae%d8%aa%d9%85%db%8c/" title="گل ختمی" target="_blank" class="auto-link">گل ختمی</a> و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-خواص-مصرف-گیاه-پرسیاوشان/" title="پرسیاوشان" target="_blank" class="auto-link">پرسیاوشان</a> اشاره کرد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">ویتامین های قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> ویتامین B5: افزایش استحکام مو و جلوگیری از ریزش مو ویتامین B6: جذب سیستین در مو ویتامین B8: تقویت مو و ناخن ویتامین PP: کمک به رشد مو زینک: ساخت سیستین که یکی از مواد اساسی مو می‌باشد. منیزیم: ترکیب روی و منیزیم که برای ناخن‌های شکننده و ضعیف مفید است. اسپیرولین: حاوی مواد مغذی فراوان با کالری پایین و حجم کم که باعث بهبود جذب آهن و سلامتی موها می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">طریقه مصرف قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">روش مصرف :بزرگسالان می توانند روزی دو عدد از این قرص مصرف نمایند و در مورد اطفال نیز روزی یک عدد مصرف این قرص توصیه شده است لذا هر بسته 60 عددی اکوفان مربوط به مصرف یک ماه افراد بزرگسال می باشد. دوره مصرف این قرص سه ماهه اعلام شده است. هشدار مصرف :در صورت بروز هرگونه <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/allergy/" title="حساسیت" target="_blank" class="auto-link">حساسیت</a> مصرف قطع گردد. توجه: این محصول مکمل رژیمی – غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نمی باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان و تقویت مو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">مکمل غذایی اکوفان راه حل مناسبی برای بهبود و تقویت موهای آسیب دیده و شکنندگی ناخن میباشد. اکوفان سبب درخشندگی موها و ناخن ها میشود. تاثیر اکوفان بر مو ها و ناخن ها: اکوفان سبب تقویت، نرمی و شفافیت مو ها میشود. اکوفان موجب مقاوم شدن و درخشش ناخن ها میشود. مکمل های غذایی اکوفان داخل بسته های 60 تایی و برای مصرف یک ماهه ارائه میشوند. این مکمل در دو شکل مصرفی قرص و پودر به بازار عرضه میشود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">ترکیبات قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"> پروتئین هیدرولیزات های <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wheat/" title="گندم" target="_blank" class="auto-link">گندم</a> و <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame/" title="کنجد" target="_blank" class="auto-link">کنجد</a> غنی از آمینو اسید های حاوی گوگرد هستند که به شکل گیری کراتین کمک میکنند. ویتامین B6 موجود در مکمل غذایی اکوفان به سنتز طبیعی آمینو اسید سیستئین کمک میکند. ویتامین B8 به حفظ و نگهداری طبیعی مو کمک میکند. عنصر روی به حفظ طبیعی ناخن و مو کمک کرده و آنها را در برابر مضزات تابش نور خورشید محافظت میکند. مالتودکسترین منیزیم سیترات دی کلسیم فسفات سیترات روی اسپیرولین ویتامین PP ویتامین B5 ویتامین B6 بیوتین و…</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">درمان مشکلات مو با قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">ریزش مو ، نازک شدن و ضعیف شدن تار های مو همه از عواملی هستند که علت آن می تواندکم بودن ویتامین های مورد نیاز مو باشد . ریزش مو امروزه یکی از معضلات بزرگ برای آقایان و بانوان شده است . مواردی زیادی ممکن است عامل ریزش مو باشد که شامل موروثی بودن ، تغییرات هورمونی ، مصرف دارو و یا کمبود ویتامین های لازم برای رشد مو می باشد. یکی از اصلی تری ترکیبات شکل گیری مو و ناخن سیستین است، که سرعت تکثیر سلول های غنی از کراتین را افزایش می دهد. کراتین نوعی پروتئین است که از اجزای اصلی در ساخت مو و ناخن می باشد. برای درست کردن کراتین به اسید آمینه های غنی از سولفور، ویتامین ها و عناصر کمیاب نیازمندیم تا ناخن و موهایی مقاوم و درخشان داشته باشیم و همچنین برای رویش مجدد مو نیاز ضروری به سیستین داریم. اکوفان با تامین انرژی های مورد نیاز مو و ناخن باعث تقویت ناخن ها و همچنین عدم ریزش مو می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">تاثیر قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">پس از 12 هفته از مصرف اکوفان؛ 76 درصد از مصرف کنندگان اکوفان، کاهش شکنندگی موهایشان را گزارش کرده اند. همچنین بنابر گزارش 86 درصد از مصرف کنندگان اکوفان پس از 12 هفته از شروع مصرف، شکنندگی ناخن ها نیز کاهش یافته است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">نکاتی در مورد مصرف قرص اکوفان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">در زنان باردار و شیر ده طبق تجویز پزشک استفاده شود. مصرف بیش از2 قرص روزانه مجازه نمی باشد. این محصول مکمل رژیمی و غذایی بوده و به منظور در مان و پیشگیری بیماری ها تجویز نمی گردد. قرص اکوفن (Ecophane) نوعی مکمل رژیمی – غذایی بوده که برای افرادی با کمبود ویتامین گروه ب و افرادی که دچار ریزش مو هستند می‌تواند مناسب باشد. اندازه محصول : 60 قرص کشور سازنده: فرانسه مدت انقضاء : 24 ماه کد بهداشتی : 5650190355631940 . اغلب، ما نمی توانیم تمام مواد مورد نیاز بدن خود را از مواد غذایی تأمین کنیم. در این گونه موارد از انواع قرص برای رشد مو استفاده می شود. فرمولاسیون قرص های رشد مو و تقویت مو به صورتی است که مواد مورد نیاز برای رشد مو را تأمین نماید. به طور مثال اثر زینک برای ریزش مو و توقف آن تأیید شده است که باید با مواد دیگری نظیر <a style="color: #000080;text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vitamin-b-sources-in-nature/" title="ویتامین B" target="_blank" class="auto-link">ویتامین B</a> به مصرف بدن برسد. این قرص ها توسط پزشک متخصص مو و پزشک متخصص پوست و مو تجویز می شود و طبیعتاً می تواند به کاهش ریزش مو و تقویت تارهای مو و افزایش روند رشد مو کمک نموده و در کنار آن سبب بهبود وضعیت پوست و ناخن ها نیز شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-اکوفان/">قرص اکوفان و نازایی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">قرص اکوفان که برای پوست و مو است، باعث نازایی می شود؟ پاسخ دکتر فیروزه جلوه، متخصص زنان و زایمان: خیر این قرص باعث ایجاد ناباروری در فرد مصرف کننده نمی شود و بهتر است نگران نباشید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong>بیشتر بخوانید :&nbsp;<span style="color: #003366;"><a style="color: #003366;" href="http://www.jesarat.com/کاربرد-و-عوارض-قرص-بتاهیستین/">قرص بتاهیستین</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/عوارض-و-زمان-مصرف-قرص-بیوتین/">قرص بیوتین</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://www.jesarat.com/بهترین-و-قوی-ترین-قرص-بیهوشی/">قرص بیهوشی</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-عوارض-مصرف-قرص-بیزاکودیل/">قرص بیزاکودیل</a> </span></strong><strong>♥ <span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/خواص-و-علائم-و-عوارض-قرص-باکلوفن/">قرص باکلوفن</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-09-13T22:10:29+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی آموزش کامل طرز تهیه ژله رولتی بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/428 <div itemprop="articleBody" class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">آموزش کامل طرز تهیه ژله رولتی بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه</a></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">طرز تهیه&nbsp;<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" title="آشپزی" target="_blank" class="csslink">آشپزی</a> <strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong>.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/"><img class="alignnone" title="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " src="http://img.bisms.ir//2017/10/74_bisms.ir-2017-10-15.jpg" alt="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " width="300" height="144"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>اگر شما هم نام&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">ژله رولتی</a></span> را شنیده اید و علاقه به درست کردن آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش <a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c/">آشپزی</a> ما آموزش ببینید</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>آموزش کامل طرز تهیه <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">ژله رولی</a></span> بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">مواد لازم برای تهیه&nbsp;<strong>ژله رولتی</strong></a> :</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">ژله در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/colors" title="رنگ" target="_blank" class="csslink">رنگ</a> دلخواه<span style="color: #ff0000;"> :♦:</span> یک بسته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> <span style="color: #ff0000;"> :♦:</span> کمی کمتر از یک لیوان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&nbsp;بستنی وانیلی<span style="color: #ff0000;"> :♦:</span> یک دوم لیوان</span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>آموزش کامل طرز تهیه ژله رولتی بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>در صورت تمایل می توانید موقع برش زدن ژله آن را دالبری برش بزنید تا بعد از رول کردن به شکل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rose" title="گل رز" target="_blank" class="csslink">گل رز</a> درآید.</strong></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/"><img class="aligncenter" title="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " src="http://img.bisms.ir//2017/10/35_bisms.ir-2017-10-15.jpg" alt="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " width="300" height="169"></a></p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">طرز تهیه&nbsp;<strong>ژله رولتی</strong></a> :</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">به نقل از <strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong> برای تهیه<strong>&nbsp;<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">ژله رولتی</a></span></strong> ابتدا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">ژله رو با آب جوش مخلوط کنید و خوب هم بزنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">برای اینکه ژله ته نگیرد ظرف حاوی ژله رو بزارید روی حرارت غیرمستقیم و هم بزنید تا کامل ژله حل بشه.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">حالا بستنی رو اضافه کنید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">برای درست کردن این ژله لازم نیست بستنی رو بزارید بیرون تا آب شود مستقیم از فریزر خارج کنید و داخل ژله بریزید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">آروم بستنی رو با ژله مخلوط کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"> همینکه بستنی آب شد کفایت میکنه. زیاد هم نزنید که کف روش از بین میره و ژله تون دو رنگ نمیشه.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">ظرف 20*30 رو انتخاب کنید و روش سلفون بکشید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">حالا ژله رو بریزید داخلش و برای 45 دقیقه داخل یخچال قرار دهید تا ژله سفت شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بعد از این مدت ظرف را از یخچال بیرون بیاورید و با چاقو نوارهای دو سانتی روی ژله بکشید .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">آروم شروع به رول کردن نوارها کنید و سریع بزارید داخل یخچال.</span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>آموزش کامل طرز تهیه ژله رولتی بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>علت ترک خوردن ژله رولی در هنگام رول کردن این است که زودتر از زمان موعد آن را از یخچال خارج نموده اید.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/"><img class="alignnone" title="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " src="http://img.bisms.ir//2017/10/72_bisms.ir-2017-10-15.jpg" alt="طرز تهیه ژله رولتی , ژله رولتی , ژله رولی " width="300" height="232"></a></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>آموزش کامل طرز تهیه <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ژله-رولتی/">ژله رولتی</a></span> بسیار زیبا همراه با بستنی یا خامه</strong></span></h1> <h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b4%da%a9/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%85%d8%b4%da%a9/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تمشک</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد تصمیم گیری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">درمان گیاهی خاکشیر و کبد چرب را چگونه درمان کنیم</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%84-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%af%d9%84-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%ae%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص گل و قطره میخک برای دندان درد همراه طرز استفاده</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">با کمک داروی گیاهی سماق و فشار خون را کنترل نمودن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آموزش و طرز تهیه آلو بخارا در منزل با گوشت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص و طریقه مصرف قهوه سبز برای لاغری در روز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص و ارتباط نارنج و پوست صورت در طب سنتی چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مضرات و خواص جوانه ماش برای نوزادان و کودکان چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">فواید و خواص برگ سنا چیست برای لاغری و پوست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آیا میدانید خواص بهار نارنج چیست برای پوست و فشار خون</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%be/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%be/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص چای سبز برای جوش صورت و پوست صورت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%da%86%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">فواید و خواص چای سبز برای سرماخوردگی چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر مصرف سرکه و لاغری و کاهش چربی های بدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">نحوه مصرف و خوردن عرق کاسنی و بارداری خاصیت آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">طرز تهیه و خواص لیمو عمانی در قیمه و قرمه سبزی و بارداری و لاغری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص برگ سنا در لاغری و تناسب اندام</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص بهار نارنج برای پوست و شادابی مو</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر مصرف سرکه سیب و لاغری شکم و کاهش وزن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص و فواید مارچوبه و زردچوبه برای سلامتی قلب</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p><br></p></div> text/html 2018-09-08T15:36:11+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی آموزش خواندن و تفسیر آزمایش cbc در بارداری برای چیست http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/427 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/cbc-test/">آزمایش cbc</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cbc-test/" title="آزمایش Cbc" target="_blank" class="csslink">آزمایش Cbc</a> ،آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc Diff،آزمایش Cbc Diff چیست،آزمایش Cbc در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>،آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc برای چیست؟،آزمایش Cbc شامل چیست،آزمایش Cbc یعنی چه؟،آزمایش Cbc و تشخیص <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a>،آزمایش Cbc مخفف چیست،جواب آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc H1 چیست،آزمایش Cbc بارداری چیست،منظور از آزمایش Cbc چیست</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/cbc-test/"><img class="aligncenter wp-image-153366 size-full" title="آزمایش cbc" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Cbc-test.jpg" alt="آزمایش Cbc ،آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc Diff،آزمایش Cbc Diff چیست،آزمایش Cbc در بارداری" width="444" height="565"></a></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد آزمایش Cbc و موارد مربوط به /ان صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی، یک آزمایش بسیار کاربردی و رایج است که اطلاعات مهمی را به پزشک می دهد. در این مطلب قصد داریم ضمن مشخص نمودن رنج نرمال هر یک از سلول های خونی، به تفسیر آزمایش نیز بپردازیم. البته ذکر این نکته ضروری است که تفسیر جواب آزمایش حتما بایستی توسط پزشک معالج انجام شود زیرا هدف پزشک برای انجام آزمایش، طیف بسیار گسترده ای است و با توجه به شرایط بیمار را درخواست می شود و ذکر تمامی تفاسیر در اینجا نمی گنجد و در این مطلب فقط کلیات و تفاسیر اولیه و کلی را بیان می کنیم.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>آیتم های مهم در آزمایش cbc</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">تعداد گلبول ‌های قرمز – هماتوکریت – هموگلوبین – پلاکت ها – تعداد گلبول سفید<strong><br> </strong></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>تعداد گلبول ‌های قرمز </strong><strong>در آزمایش cbc</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">این فاکتور در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواندن-جواب-آزمایش-خون/" title="آزمایش خون" target="_blank" class="csslink">آزمایش خون</a> به ‌اختصار با RBC یعنی سلول‌ های قرمز خون نشان می‌دهند که عامل اصلی رنگ قرمز خون و اصلی‌ ترین قسمت آن است. هموگلوبین دلیل رنگ قرمزی خون است که کمک می‌کند گلبول قرمز اکسیژن را از ریه به تمام سلول ‌های بدن ارسال نماید. واحد آن به میلیون در میلی ‌متر مکعب ثبت می‌شود. وظیفه این سلول ‌ها تبادل بین اکسیژن و دی ‌اکسید کربن بین ریه و تغذیه ‌ی بافت ‌ها است. در دوران بارداری به دلیل افزایش حجم مایع خون مقدار RBC ها کمتر نشان داده می‌شود. کمبود ویتامین B12، خون‌ ریزی گوارشی، شکستن سلول ‌های خونی، اختلالات و مشکلات ژنتیکی، تومورهای سرطانی و برخی مشکلات کلیوی باعث پایین آمدن مقدار گلبول ‌های قرمز می ‌شوند. عدد RBC نشان دهنده، مقدار گلبول ‌های قرمز در یک میلی‌لیتر خون فرد می باشد که با توجه به نوع کیت و آزمایشگاه ممکن است تغییر کند. مقادیر طبیعی آن بین 1.6 تا 7.4 میلیون در میکرو لیتر خون است که برای کودکان این عدد مقداری بیشتر و برای خانم ‌ها مقداری کمتر است. جدول زیر میزان طبیعی RBC در سنین مختلف را نشان می‌دهد که در مرد و زن کمی تفاوت دارد.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/cbc-test/"><img class="aligncenter wp-image-4139 size-full" src="http://img.bisms.ir/2018/06/jesarat.com-2018-06-2.png" alt="آزمایش Cbc ،آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc Diff،آزمایش Cbc Diff چیست،آزمایش Cbc در بارداری" width="596" height="56"></a></p> <p style="text-align: center;">عددهای بزرگتر در جدول را پلی سیتمی و مقدارهای کمتر از جدول را <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="آنمی" target="_blank" class="csslink">آنمی</a> می ‌گویند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>هماتوکریت </strong><strong>در آزمایش cbc</strong></span></h3> <p style="text-align: center;">علامت اختصاری آن HCT است که یکی از مقادیر اندازه ‌گیری گلبول قرمز است. لفظ «هم» در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a> به معنای آهن است و هر جا این کلمه استفاده شد گلبول قرمز هم نقش مهمی در آن فاکتور دارد. هماتوکریت درصد سلول‌ های قرمز خون نسبت به حجم کل خون است و با اندازه‌ گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله ‌آزمایش نسبت به ‌کل ارتفاع خون اندازه‌ گیری می‌ شود. به عنوان مثال شخصی که هماتوکریت خونش 40 است یعنی 40 درصد از حجم خونش از گلبول قرمز تشکیل‌ شده است. پرکاری تیروئیدی، نارسایی مغز استخوان، سیروز کبدی و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می‌شوند؛ همچنین <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="اسهال" target="_blank" class="csslink">اسهال</a> شهدید، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/burn" title="سوختگی" target="_blank" class="csslink">سوختگی</a>، از دست دادن آب زیاد، بیماری‌ های انسدادی ریوی و تولید بیش‌ از حد گلبول قرمز سبب افزایش HCT می ‌شوند. بیان این نکات ضروری است که مقدار هماتوکریت در صورت طبیعی بودن اندازه ‌های گلبول قرمز 3 برابر هموگلوبین است و هماتوکریت را بعد از خونریزی شدید نباید اندازه‌ گیری کرد. رنج طبیعی برای بانوان 37 تا 47 درصد و برای آقایان 42 تا 52 درصد است. برای مادران باردار درصد بالاتر از 33 مقدار طبیعی است. مقادیر خطر HCT بالاتر از 60 و پایین ‌تر از 15 درصد می‌ باشد. جدول زیر مقادیر طبیعی HCT در سنین مختلف را نشان می ‌دهد.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/cbc-test/"><img class="aligncenter wp-image-4138 size-full" src="http://img.bisms.ir/2018/06/5b129ba165d5e_jesarat.com-2018-06-2.png" alt="آزمایش Cbc ،آزمایش Cbc چیست،آزمایش Cbc Diff،آزمایش Cbc Diff چیست،آزمایش Cbc در بارداری" width="599" height="130"></a></p> <p style="text-align: center;">هموگلوبین و هماتوکریت دو فاکتور مهم در تشخیص پلی سیتمی و آنمی هستند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">هموگلوبین در آزمایش cbc</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">هموگلوبین در آزمایش CBC با علامت اختصاری HGB یا HB نشان داده می ‌شود که از عناصر اصلی تشکیل ‌دهنده‌ی گلبول قرمز است. هموگلوبین، دارای آهن است و وظیفه اتصال با اکسیژن و دی ‌اکسید کربن را در داخل گلبول قرمز بر عهده دارد. رنگ قرمز گلبول قرمز نیز ناشی از وجود ماده هموگلوبین است. همان دلایل که سبب کاهش گلبول قرمز می ‌شدند سبب کاهش هموگلوبین نیز می‌ شوند بطوریکه علاوه بر آن موارد مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/aspirin" title="آسپرین" target="_blank" class="csslink">آسپرین</a>، ایندومتاسین، آنتی‌ بیوتیک ‌ها و همچنین داروهای ضد سرطان هموگلوبین خون را کاهش می‌دهند. مشکلات ریوی، نارسایی مزن ریه، سوختگی شدید، از دست آب زیاد و مصرف داروهای از قبیل جنتامایسین و متیل دوپا سبب افزایش هموگلوبین می‌شوند. مقدار HGB در بارداری به دلیل خون‌ سازی کمتر کاهش می‌یابد. زندگی در ارتفاعات به دلیل کمبود اکسیژن و نیاز شدید بدن به اکسیژن، افزایش هموگلوبین در بدن را در پی خواهد داشت. عدد بازه طبیعی هموگلوبین برای خانم ‌ها بین 12 تا 16 گرم در هر دسی لیتر و برای آقایان بین 14 تا 18 گرم در هر دسی لیتر است. بازه عددی خطرناک هموگلوبین زیر 5 و بالای 20 است. جدول زیر مقادیر طبیعی هموگلوبین در سنین مختلف را نشان می‌دهد.</p> text/html 2018-09-04T15:53:36+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی معمولا انسانها دچار غم و اندوه و ناراحتی می شوند، اما اگر بیمار هستید، با این غم و اندوه چه می کنید؟ http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/426 <div align="center"><br><a href="http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/426" target="" title=""><b>معمولا انسانها دچار غم و اندوه و ناراحتی می شوند، اما اگر بیمار هستید، با این غم و اندوه چه می کنید؟</b></a><br>&nbsp;<br><br>20 درصد از مردم گفتند که احساس می کنند کنترل مالی بر وضعیت مالی خود ندارند و 12 درصد از مشکلات مالی آنها بار سنگین در زندگی آنها است.<br><br>تحقیقات نشان می دهد که تقریبا یک سوم افراد نسبت به وضعیت مالی خود بسیار نگران هستند که تاثیر منفی بر سلامت و روابط آنها داشته است.<br><br>&nbsp;<br><br>یک سوم از کسانی که در این مطالعه شرکت کردند، اظهار داشتند که آنها همیشه در مورد وضعیت مالی خود نگران هستند و این امر منجر به افسردگی، بی خوابی و اختلاف نظر شده است.<br><br>&nbsp;<br><br>یک سوم از افراد معتقد بودند که مشکلات مالی باعث ایجاد استرس در زندگی شان شده است، 21٪ با مشکلات خواب خود، 19٪ از افسردگی رنج می برند و 16٪ <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>مشکلات مالی</b></a> را به عنوان منبع درگیری و درگیری در خانه نشان می دهند.<br><br>این مشکلات باعث ایجاد عادت و رفتار در زندگی افرادی می شود که در نهایت می توانند سلامتی خود را بالا ببرند. به عنوان مثال، 10٪ اعلام کرده اند که استرس مالی موجب شده است که آنها بیش از حد بیدار شوند. 4 درصد اشتها و 3 درصد کاهش وزن غیرطبیعی است.<br><br>مردم نیز با مشکلات مالی خود مواجه هستند. برخی از آنها در مورد وضعیت مالی خود هوشمند هستند و سعی می کنند صرفه جویی و صرفه جویی در هزینه برای آینده، در حالی که دیگران می دانند که نباید آنها به اشتباه ادامه دهند، اما آنها همچنان در مسیر اشتباه زندگی می کنند و سعی دارند مشکلات خود را رد کنند.</div> text/html 2018-09-03T00:27:56+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی چاقی صورت http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/425 <div align="center"><b><a href="http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/425" target="" title=""> چاقی صورت</a></b><br><br>گونه Chubby به معنای اضافه کردن چربی روی صورت نیست. شما می توانید آن را با پیروی از برخی از روش های طبیعی ساده، تمرین و درمان های خانگی است. در زیر، ما در مورد چگونگی به دست آوردن گونه های چاقی از طریق روش های طبیعی بحث می کنیم. زیر روش های طبیعی و رویشی است که می تواند به شما کمک کند که از چاقی رفع شود. گل سرخ و گلیسیرین ترکیبی عالی است که می تواند در تشکیل گونه های چاق به خوبی عمل کند. این ترکیب به نظر می رسد ویژگی های پوستی و مرطوب کننده فوق العاده ای دارد. مخلوط گل رز و گلیسیرین. گونه های خود را در شب ببوسید<br>خطرات چاقی<br><br>احساس خستگی و هیجان؛<br><br>تجربه مشکلات تنفسی (تنگی نفس هنگام حرکت یا بالا رفتن از پله ها)؛<br><br>Sweatshine فراوان از دیگران؛<br><br>تحریک پوست؛<br><br>اختلال خواب؛<br><br>خروپف هنگام خواب<br><br>درد مشترک<br><br>همچنین ممکن است خطر ابتلا به این بیماری ها را افزایش دهد، از جمله:<br><br>اختلال تحمل گلوکز؛<br><br>دیابت نوع 2؛<br><br>کلسترول بالا یا تری گلیسیرید؛<br><br>فشار خون بالا؛<br><br>بیماری عروق کرونر؛<br><br>سکته مغزی<br><br>آپنه خواب (این اتفاق می افتد زمانی که الگوهای تنفسی فرد در طول خواب ناشی از چربی بیش از حد در اطراف قفسه سینه، گردن و راه های هوایی ایجاد می شود و تنفس برای مدتی قطع می شود.)<br><br>مشکلات باروری؛<br><br>سندرم تخمدان پلی کیستیک؛<br><br>عوارض چاقی در دوران بارداری (شامل افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا در دوران بارداری، دیابت حاملگی، زایمان زودهنگام و سزارین)؛<br><br>بی اختیاری ادرار (نشت ادرار در حالی که خنده، سرفه و عطسه)؛<br><br>گالاندون<br><br>سوزش سر دل (ریفلاکس مری و اختلالات گوارشی)<br><br>سرطان (از جمله روده بزرگ، پستان و رحم آندومتر)؛<br><br>نقرس<br><br>کبد چرب؛<br><br>بیماری مزمن کلیوی؛<br><br>اختلال نعوظ؛<br><br>آسم.<br>مزایای از بین بردن چاقی<br><br>بسیاری از افراد، به وزن ایده آل رسیده اند، افزایش عزت نفس، احساس بهتر و انرژی بیشتری برای زنده ماندن دارند. خطر از دست رفتن بسیاری از بیماری ها از بین می رود. در صورت بیماری، وضعیت دوره درمان بیمار بهتر خواهد شد و حتی دوز یا تعداد داروها ممکن است کاهش یابد. با افزایش امید به زندگی و کاهش بیماری های مرتبط با چاقی، احتمال مرگ در سنین پایین کاهش می یابد. اگر چاقی یا اضافه وزن با وضعیت سلامتی خود دارید، می توانید بیماری های مرتبط با چاقی را بررسی کنید. آزمایشات مورد نیاز برای تشخیص شامل کنترل قند خون، کلسترول خون و سطوح تری گلیسیرید، هورمون های تیروئید، کبد و فشار خون می باشد. برای سلامت روان، شما می توانید علائم خود را با یک روانشناس یا روان پزشک به اشتراک بگذارید.<br>چاقی ناشی از ژنتیک<br><br>ژنتیک یکی از علل اصلی چاقی است. والدین چاق بیشتر احتمال دارد فرزندان چاق نسبت به دیگران داشته باشند. البته، شما نمی توانید تمام گسل های ژن های فقیر را سرزنش کنید. نشانه ها و سیگنال های ارسال شده به ژنها تأثیر مهمی روی ژن دارند. به عنوان مثال، در جوامع غیر صنعتی و غیر صنعتی، استفاده از رژیم غربی یکی از علل اصلی چاقی است. خوب، در این مثال ژن ها تغییر نمی کنند، اما محیط و عوامل خارجی بر ژن ها تاثیر می گذارند. در واقع ژن تحت تاثیر محیط قرار گرفته است. فراموش نکنید که عوامل و متغیرهای مختلف در دست و تحت تاثیر موجودیت پیچیده نامهای انسانی قرار دارند.</div> text/html 2018-06-12T22:43:22+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی ماء الشعیر http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/424 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مزایا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/" title="ماء الشعیر" target="_blank" class="csslink">ماء الشعیر</a> ,استفاده از ماء الشعیر,همه چیز درباره ماء الشعیر,رابطه و تاثیر ماء الشعیر,همه چیز در مورد ماء الشعیر,فواید و مضرات ماء الشعیر,خواص ماء الشعیر,فواید ماء الشعیر,تاثیر خواص ماء الشعیر,آشنایی با خواص ماء الشعیر,آشنایی با فواید ماء الشعیر,آشنایی با فواید و عوارض ماء الشعیر,تاثیر خوردن و مصرف ماء الشعیر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/"><img class="aligncenter wp-image-154816 size-full" title="ماءالشعیر" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Low-alcohol-beer.jpg" alt="ماءالشعیر" width="444" height="296"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد ماء الشعیر</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماءالشعیر، نوشیدنی تولیدشده از مالت، رازک، آب آشامیدنی و گاهی مخمر است استفاده می کنند. جوها بعد از بوجاری و شست وشو، به مرحله جوانه زنی برده می شوند و پس از جوانه زنی مطلوب، جوی جوانه زده را برای تولید مالت به مرحله کوره گذاری منتقل می کنند. مالت پس از طی 3 مرحله خیساندن، جوانه زنی و کوره گذاری به دست می آید. هدف از مالت سازی، فعال کردن برخی از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a> های موجود در جوی مورد استفاده، برای تولید ترکیب هایی همچون پپتیدهای کوچک، اسیدهای آمینه آزاد و قندهای قابل تخمیر (نظیر قند مالتوز) است. در این مرحله از تولید ماءالشعیر، علاوه بر ترکیبات یادشده، ویتامین های ب1، ب2و ب5 هم تولید می شوند. سپس مالت را خیس و آسیاب می کنند و به آن رازک و شکر می افزایند و برای جلوگیری از تخمیر توسط مخمرهای وحشی، محصول را تحت شوک حرارتی قرار می دهند و با آب گازدار مخلوط می کنند و پس از فیلتر و پر کردن، فرآیند حرارتی را به انجام می رسانند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماءالشعیر نوعی نوشیدنی گازدار غیرالکلی است که از عصارهٔ جوانهٔ <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a> به‌دست می‌آید. در لغت‌نامه دهخدا ماءالشعیر این‌گونه تعریف شده‌است: آب مقشر مطبوخ جو، داروئی که از مطبوخ جو حاصل کنند و به بیمار دهند، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blue" title="آبی" target="_blank" class="csslink">آبی</a> که در آن جو ریزند و جوشانند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">نام انواع ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماشعیر، آب جو، کوشاب، کشکاب، جوآب، ماء مبارک آبجوی حلال</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر و پوکی استخوان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مواد سازنده ماالشعیر از لخته شدن خون تا حد بالایی بدن را مقاوم می کنند. نوشیدن ماالشعیر می تواند از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a> جلوگیری کند. ماالشعیر استحکام استخوان ها بیشتر و از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/علائم-پوکی-استخوان-در-جوانی-چیست/" title="پوکی استخوان" target="_blank" class="csslink">پوکی استخوان</a> جلوگیری می کند. بعضی از ویتامین های ماالشعیر از پوست محافظت کرده و برای سلامت آن مفید می باشند. ماالشعیر پوست شما را شفاف و قابل انعطاف تر می کند. مواد ماالشعیر کمک می کنند که تشنگی شما بهتر و سریعتر از نوشیدن آب رفع شود. ماالشعیر حاوی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley-malt-extract" title="مالت جو" target="_blank" class="csslink">مالت جو</a>، گلوکز، ویتامین های گروه B، ویتامین C، اسیدهای آمینه و آب کربوناته است. رشد بدن به خصوص سلول های مغزی در کودکان با نوشیدن ماء الشعیر تسریع می باید. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">طرز تهیه و تولید ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در تمام دنیا از نوعی جو به نام جوی دو ردیفه برای آبجو سازی استفاده می‌شود. جو پس از ورود به کارخانه پاک و تمیز می‌شود. پس از جدا شدن کلیهٔ ناخالصی‌ها به مخازن شست‌وشو و ضدعفونی منتقل می‌شوند، سپس به سالن جوانه‌زنی هدایت شده و پس از پنج روز به کوره فرستاده می‌شوند. دمای سالن بین ۱۷ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت آن بالای ۷۰ درصد است که این شرایط باعث می‌شود تا جو بین ۹ تا ۱۱ میلی‌متر جوانه زده و به مالت تبدیل شود. بعد از آن مالت به واحد پخت می‌رود و در مخزنی ریخته شده، برای ۳۰ دقیقه خیس خورده، آسیاب شده و در تانک پخت ریخته می‌شود. مالت را همراه با آب به مدت ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه و در دمای ۷۶ درجه سانتی‌گراد می‌پزند. سپس تانک فیلتراسیون منتقل شده و تفاله از آن جدا می‌شود. مایع بدست آمده به تانک <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> منتقل شده و در آنجا عصارهٔ رازک و شکر به آن افزوده می‌شود. رازک ویژگی‌های خاصی به این نوشیدنی می‌دهد. با رسوب پروتئین باعث شفافیت آن می‌شود عطر خاصی به آن می‌بخشد همچنین ته مزه تلخ ماءالشعیر مربوط به رازک است و نیز با خاصیت آنتی‌بیوتیکی که به پایداری ماءالشعیر کمک می‌کند، موجبات ثبات این نوشیدنی را فراهم می‌نماید. مایع بدست آمده به چیلر منتقل شده و در آنجا شوک حرارتی داده می‌شود تا از الکلی شدن جلوگیری شود. شربت بدست آمده به سردخانه رفته و حجم آن با آب دو برابر شده، سپس وارد دستگاه فیلتراسیون می‌شود تا مایع شفافی به نام ماءالشعیر بدست می‌آید. در سالن بسته‌بندی مایع بدست آمده در شیشه یا قوطی ریخته شده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد پاستوریزه می‌شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر و سنگ کلیه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دفع رسوبات کلیه و جلو گیری از تشکیل سنگ های کلیوی و ادراری، ضد عفونی کردن روده، افزایش شیردهی در مادران از فواید عالی ماءالشعیر است. فع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a> اعصاب، کمک به دفع سنگ های کلیوی در صورت عدم مصرف افراطی و جلوگیری از تشکیل این سنگ ها در صورت مصرف متناسب از دیگر خواص آن است.همچنین ماءالشعیر در تامین آب و الکترولیت های بدن نوشیدنی مناسبی است. جو یکی از غلات است که از قدیم به عنوان منبع تامین غذای بشر مطرح بوده است و خود نیز دارای اکثر مواد مغذی موجود در غلات است. البته امروزه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wheat" title="گندم" target="_blank" class="csslink">گندم</a> جای او را گرفته، زیرا در نانوایی استفاده از آن رایج تر است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">خواص و فواید ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> افزایش ضریب هوشی بازسازی و تأمین انرژی ازدست‌رفتهٔ بدن بهبود عملکرد خون‌رسانی قلب خواص درمانی برای خانم‌های باردار و شیرده جلوگیری از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cholera" title="وبا" target="_blank" class="csslink">وبا</a> درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> دفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" title="سنگ کلیه" target="_blank" class="csslink">سنگ کلیه</a>، مُدِر، ضدعفونی‌کنندهٔ دستگاه گوارش و دستگاه تنفس رشد مو و جلوگیری از ریزش آن رفع تشنگی رفع خستگی اعصاب، رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/anxiety" title="اضطراب" target="_blank" class="csslink">اضطراب</a> کاهش ابتلا به پرفشاری خون کاهش خطر بیماری‌های قلبی و بعضی از انواع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> محافظت از بدن در برابر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/snoring-and-stroke/" title="سکته" target="_blank" class="csslink">سکته</a>‌های قلبی و مغزی مفید برای پوست</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر و ویتامین های گروه B</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماءالشعیر دارای چند نوع ترکیب مختلف از جمله ساکارز، گلوکز، مالتوز و ویتامین C ، ویتامین های گروه B ، اسیدهای آلی، انواع آمینواسید ها، املاح، اسید نوکلئیک و آب گازدار است.کاشت مو ماءالشعیر یکی از نوشیدنی های معمول است که از جوانه «جو» حاصل می شود و در رفع تشنگی مؤثر است. هر 100 سی سی ماءالشعیر معمولی حدود 25 کالری انرژی دارد. ویتامین های گروه B محلول در آب هستند و به راحتی وارد فاز آبی ماءالشعیر در حین جوشش می شوند که در سنتز می انجی های عصبی نقش مهمی دارند، باعث رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a> و بسیاری از اختلالات عصبی دیگر می شوند. ماءالشعیر به دلیل داشتن ویتامین های گروه B و اسید آمینه برای پوست و مو بسیار مفید است و خواص درمانی بسیاری برای خانم ها دارد و تا حدودی در افزایش ضریب هوشی نیز مؤثر است. ماءالشعیر در رفع خستگی اعصاب، مؤثر است و به دفع سنگ های کلیوی کمک می کند. ماءالشعیر در تأمین آب و الکترولیت های بدن مؤثر است همچنین ماءالشعیر از استحصال دانه های جو به دست می آید و علاوه بر جو، آب رازک و سایر افزودنی های مجاز خوراکی نیز در آن به کار می روند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">رابطه چاقی و ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بعضی از افراد در مواقعی که بیرون از منزل هستند عادت کرده اند که از ماء الشعیر به جای آب بعد از هر وعده ی غذایی استفاده کنند. پس از مدتی این گروه متوجه می شوند که دچار اضافه وزن شده اند و شکم آورده اند. جالب است بدانید که بر خلاف آنچه اغلب مردم تصور می کنند، ماء الشعیر باعث شکم آوردن آنها نمی شود. آنچه موجب جمع شدن این بافت چربی در بدن آنها شده است. دریافت کالری مازاد بر نیاز آنهاست، ماء الشعیر کالری قابل توجهی دارد. هرچند که این میزان کالری از انواع دیگر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/همه-چیز-درباره-مضرات-و-خواص-نوشابه/" title="نوشابه" target="_blank" class="csslink">نوشابه</a> های کولادار کمتر است. ولی ناچیز هم نیست. وقتی شما از ماء الشعیر به جای آب استفاده می کنید. در واقع در حال رساندن کالری به بدن تان هستید. این کالری های اضافه بر نیاز بدن که به صورت چربی ذخیره می شوند. در آقایان در اطراف شکم جمع می شوند و در خانم ها در اطراف باسن ها و ران ها (و البته پس از شروع دوره ی یائسگی، در اطراف شکم). اگر از هر منبعی بیش از انرژی مورد نیاز بدن تان کالری دریافت کنید. تعادل ساده ی انرژی دریافتی و مصرفی بدن تان به هم می خورد و مازاد این کالری به صورت بافت چربی در بدن شما ذخیره می شود. با مصرف ماء الشعیر، روزانه حدود 120 تا 150 کیلوکالری اضافه بر آنچه می خورید دریافت می کنید. حالا محاسبه کنید این کالری اضافه در ماه معادل چه عددی خواهد شد؟ بله، درست حدس زدید! معادل یک کیلو چربی؛ که می تواند در ناحیه ی شکم شما شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">مصرف ماء الشعیر در زنان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کارشناسان تغذیه معتقدند که مصرف زیاد ماء الشعیرهای گازدار، به ویژه در زنان باعث اختلال جذب کلسیم بدن می شود. در جریان تولید ماء الشعیر، مقداری قند نیز از نوع مالتوز که حاوی دو مولکول گلوکز است. تولید می شود که نهایتاً مقدار آن قابل توجه نیست. در واقع ماء الشعیر دارای درصد بسیار زیادی آب، مقداری قند مالتوز و دسته یی از ویتامین های گروه B است. اگر فرآیند تولید، طبیعی و مطلوب باشد ماء الشعیر یک نوشیدنی مؤثر است. اما اگر فرآیند، تولید مطلوبی نداشته باشد، ممکن است حاوی الکل نیز باشد که تولیدکننده ها معمولاً آن را بدون الکل می کنند. از آنجایی که مالتوز و ویتامین های B باعث جذب بهتر مواد غذایی می شوند، مصرف زیاد ماء الشعیر در کنار مصرف مواد غذایی به جای آب می تواند به روند چاق شدن و جذب بهتر مواد غذایی کمک کند. اخیراً ماء الشعیرهای طعم دار طرفداران زیادی پیدا کرده است. به این نوع از ماء الشعیرها شکر و اسانس میوه جات افزوده می شود که به عنوان ماده ی غیرتغذیه یی، بر انرژی فرد می افزاید و چاقی را به دنبال دارد. ایرادی که به ماء الشعیر غیرتغذیه یی، بر انرژی فرد می افزاید و چاقی را به دنبال دارد. ایرادی که به ماء الشعیر می توان گرفت وجود گاز در آن است. به زنان توصیه می شود از ماء الشعیرهایی که از گاز کمتری برخوردارند، استفاده کنند، زیرا گاز باعث اختلال در جذب کلسیم در بدن آنها می شود مصرف کم و مناسب ماء الشعیر موجب بهبود و تسریع کارکرد کلیه خواهد شد. به افرادی که دچار سنگ کلیه هستند نوع تلخ ماء الشعیر توصیه می شود؛ که البته باید میزان مصرف آن مناسب باشد؛ چرا که مصرف بیش از حد نیز می تواند نتیجه ی معکوس به دنبال داشته باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک متخصص تغذیه گفت: مصرف نوشیدنی ماءالشعیر برای افراد چاق و افرادی که دیابت دارند به عنوان یک نوشیدنی مفید توصیه نمی‌شود. مجید کاراندیش اظهار داشت: ماءالشعیر جزو نوشابه‌های گازدار محسوب می‌شود که در بسیاری از موارد به عنوان نوشیدنی مفید شناخته شده است ولی با توجه به اطلاعاتی که درباره آن منتشر شده؛ این نوشیدنی، قندخون را افزایش می‌دهد و افرادی که مبتلا به بیماری دیابت یا پیش‌دیابت هستند باید از مصرف آن خودداری کنند. وی ادامه داد: در افرادی که مبتلا به سنگ کلیه هستند ممکن است مصرف نوشیدنی ماءالشعیر در مواردی که سنگ کلیه در حال خروج از کلیه و عبور از مجرای اداراری باشد، موجب سهولت عبور سنگ از مجرای اداری شود ولی در مواردی که سنگ، در کلیه قرار گرفته و در حال خروج از کلیه نیست؛ در این صورت، مصرف ماءالشعیر کمکی نمی‌کند. این متخصص تغذیه افزود: همچنین مصرف زیاد این نوشیدنی موجب چاقی در افراد می‌شود و عوارض چاقی را نیز بیشتر می‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">مضرات ماء الشعیر</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهترین نوشیدنی برای پیشگیری از سنگ کلیه و همچنین جلوگیری از بزرگ شدن اندازه سنگ‌های کلیوی، مصرف مقدار کافی آب سالم است که به ویژه پیش از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> توصیه می‌شود. وی تصریح کرد: در عصاره مالت، که ماءالشعیر از آن درست می‌شود، مقداری ویتامین‌های گروه b وجود دارد که از مواد مغذی محسوب می‌شوند ولی زمانی که به نوشابه‌های گازدار تبدیل می‌شوند، مقداری از خواص آن‌ها کم می‌شود. این متخصص تغذیه یادآور شد: به افرادی که دچار ناراحتی گوارشی و بیماری التهاب هستند توصیه می‌شود این نوشیدنی را مصرف نکنند، زیرا حالت گازدار بودن ماءالشعیرها برای این افراد مضر است. کاراندیش درباره <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/allergy/" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a>‌هایی که پس از مصرف ماءالشعیر با طعم‌های مختلف ایجاد می‌شود، گفت: اگر افراد پس از مصرف ماءالشعیر با طعم‌های مختلف، دچار هرگونه حساسیت در دستگاه گوارش یا دستگاه تناسلی می‌شوند، باید از مصرف آن خودداری کنند. وی عنوان کرد: ماءالشعیر باید در قوطی‌ها و بطری‌های تیره قرار گیرد زیرا این نوشیدنی دارای ویتامین‌های گروه b است که بعضی از آنها به نور حساس هستند و اگر در معرض نور قرار بگیرند ویتامین‌های آنها غیرفعال می‌شوند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماء-الشعیر-برای-سلامتی/">خواص ماء الشعیر برای مو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تقویت مو با ماءالشعیر هر نوع مویی احتیاج به تقویت دارد و برای آنکه بهترین وضعیت را به خود بگیرد و خوش حالت و در عین حال نرم و لطیف باشد باید به آن رسیدگی شود. یک شیشه ماءالشعیر را باز کرده و در هوای آزاد بگذارید تا طعم آن عوض شود و به عبارت دیگر گاز آن خارج شود، پس از آنکه موهای خود را شامپو زدید و با آب بطور کامل شستید و خشک کردید موهای خود را با مایع فوق بشویید و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a> دهید. اکنون سر خود را با پارچه و یا حوله ببندید .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>بیشتر بخوانید : <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/همه-چیز-درباره-مضرات-و-خواص-نوشابه/">نوشابه</a></span> ♥ <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-و-نام-انواع-لبنیات/">لبنیات</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-06-08T05:54:48+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی سرطان مری http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/423 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان مری" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/" target="_blank" rel="noopener">سرطان مری</a> ،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> مری چیست،سرطان مری خوش خیم،سرطان مری بدخیم،سرطان مریم میرزاخانی،سرطان مری درمان،سرطان مری و معده،سرطان مری و علائم آن،سرطان مری علائم،سرطان مری قابل درمان است،سرطان مری چیست ودرمان آن،سرطان مری چیست،علائم سرطان مری چیست؟،علایم سرطان مری چیست،نشانه سرطان مری چیست</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-153992 size-full" title="سرطان مری" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Esophageal-cancer.jpg" alt="سرطان مری" width="444" height="279"></p> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد سرطان مری صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.سرطان مری (به انگلیسی: Esophageal cancer) نوعی سرطان است که در لولهٔ غذایی، ایجاد می‌شود. این لولهٔ غذایی که مری نام دارد، بین گلو و معده قرار می‌گیرد. علائم این بیماری شامل سختی در بلعیدن و کاهش وزن می‌شود. از نشانه‌های دیگرِ این بیماری می‌توان به درد هنگام بلعیدن، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گرفتگی صدا" href="http://www.jesarat.com/hoarseness" target="_blank" rel="noopener">گرفتگی صدا</a>، گره‌های لنفاوی متورم شده، (ایجاد غده) اطراف استخوان ترقوه، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a>ٔ خشک و احتمالاً سرفه کردن یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="استفراغ" href="http://www.jesarat.com/vomit" target="_blank" rel="noopener">استفراغ</a> خون اشاره کرد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">علائم سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">علائم سرطان مری هنگامی که سرطان مری در مراحل ابتدایی است، معمولاً قابل ملاحظه نیست . در واقع سرطان مری زمانی علائم اولیه خود را نشان می‌دهد که بیماری نسبتا پیشرفت کرده باشد. با پیشرفت علائم بیماری، یک یا چند مورد از علایم زیر را در بیمار می‌توان مشاهده کرد:esophageal-cancer مشکل در بلع غذا (دیسفاژی): این مشکل اغلب جزء علایم اولیه ابتلا به سرطان مری است که در نتیجه تشکیل تومور و تنگ شدن مسیر مری ایجاد می‌شود. در این حالت ممکن است بیمار احساس چسبندگی غذا در زمان بلع داشته باشد. در صورتی که این مشکل تشدید شود، احتمالاً فرد در زمان مصرف مایعات نیز با مشکل مواجه می‌شود. حالت <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تهوع" href="http://www.jesarat.com/vomit/" target="_blank" rel="noopener">تهوع</a>: پس از خوردن غذا (که در واقع باعث برگشت غذایی می‌شود که در ظاهر در مری چسبیده است) بیمار احساس حالت تهوع می کند. درد: وجود درد در ناحیه سینه یا پشت سینه در زمان بلع غذا (اودینوفاژی یا بلع دردناک غذا) کاهش وزن استفراغ خونی سرفه: که به طور خاص در زمان بلع غذا مشاهده می‌شود گرفتگی صدا رفلکس اسیدی: علئم رفلکس معده می‌تواند در مراحل اولیه بیماری مشاهده شود و در زمان پیشرفت سرطان در ناحیه پایین مری نزدیک معده تشدید شود. این علائم شامل درد در ناحیه سینه و سوزش سر دل است. لازم به ذکر است که رفلکس اسیدی در بسیاری از افراد بدون دلیل خاص مشاهده می‌شود و اکثر افراد مبتلا به این مشکل سرطان مری ندارند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری چیست؟</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سرطان مری عبارت است از تغییر در سلول های دیواره مری و رشد سلول های غیر طبیعی در مری. دو نوع سرطان مری اصلی وجود دارد. سرطان سنگفرشی که در انتهای فوقانی مری بیشتر بروز می کند و آدنوکارسینوم که بیشتر در پایین انتهای مری و به خصوص در اطراف محل اتصال معده به مری رخ می دهد. تحقیقات نشان داده است که اخیرا سرطان مری با منشا نزدیک به محل اتصال مری به معده بیشتر شده است اما هنوز دلیل روشنی برای آن پیدا نشده است. یکی از اختلالات مری بیماری “<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="مری بارت" href="http://www.jesarat.com/علائم-درمان-بیماری-مری-بارت-چیست" target="_blank" rel="noopener">مری بارت</a>” است که در آن پوشش مری شبیه به پوشش معده می شود. این دسته از بیماران در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان مری قرار دارند و ممکن است لازم باشد تحت نظر پزشک باشند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">علائم اولیه سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سرطان مری نوعی سرطان است که در مری رخ می دهد – داخل یک لوله بلند و توخالی که از گلوی به معده کشیده می شود. مری به حرکت دادن غذا کمک می کند که از پشت گلو به شکم می رود تا هضم شود. سرطان مری معمولا در سلول هایی که درون مری را تشکیل می دهند آغاز می شود. سرطان مری می تواند در هر نقطه ای از مری رخ دهد. مردان بیشتر نسبت به زنان مبتلا به سرطان مری می شوند. گفتنی است سرطان مری ششمین علت شایع مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. نرخ شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. در برخی مناطق، نرخ بالای ابتلا به سرطان مری ممکن است به مصرف دخانیات ، الکل یا عادت های غذایی خاص و چاقی نسبت داده شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">علائم سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">درد قفسه سینه</p> <p style="text-align: center;">فشار یا سوزش</p> <p style="text-align: center;">کاهش وزن بدون تلاش</p> <p style="text-align: center;">به سختی قورت دادن ، تپش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خرخر" href="http://www.jesarat.com/snoring-during-sleep-and-risks" target="_blank" rel="noopener">خرخر</a> – سرفه ، قلب یا سو هاضمه</p> <p style="text-align: center;">سرطان زودرس به طور معمول هیچ نشانه ی ندارد .</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">انواع سرطان مری</a></strong></span></h3> <p>آدنوکارسینوم که به عنوان شایع‌ترین نوع سرطان مری در جوامع غربی و کشورهای توسعه یافته، به ویژه در بین مردان سفید پوست شناخته می‌شود. این سرطان از سلول‌های غده‌ای در بافت مری و غالباً از قسمت پایین مری و در نزدیکی معده، شروع می‌شود. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رفلاکس معده" href="http://www.jesarat.com/gastroesophageal-reflux/" target="_blank" rel="noopener">رفلاکس معده</a> و عارضه مری بارت به عنوان مهم‌ترین عوامل خطرزا برای بروز این نوع سرطان محسوب می‌شوند. سرطان سلول‌های سنگفرشی که با عنوان سرطان سلول‌های اپیدرمی نیز شناخته می‌شود از بافت‌هایی که سطح داخلی مری را می‌پوشانند، به ویژه در قسمت‌های میانی و بالایی مری، آغاز می‌شود. سرطان سلول سنگفرشی به عنوان شایع‌ترین نوع سرطان مری در سراسر جهان شناخته می‌شود. در سایر کشورها از قبیل ایران، شمال چین، هندوستان و جنوب آفریقا، این نوع از سرطان مری در مقایسه با ایالات متحده آمریکا، بسیار شایع‌تر است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">علت ایجاد سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">علت دقیق ایجاد سرطان مری مشخص نیست . به نظر می رسد که مصرف الکل ، سیگار ، غذا و نوشیدنی های بسیار داغ خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهند .</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری چه علایمی دارد</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در اغلب موارد اولین علامت عبارت است از این که بیمار در بلع مواد غذایی دچار اشکال می شود . فرد ممکن است احساس کند که غذا در گلویش گیر می کند . در ابتدا ممکن است این مشکل در حین بلع مواد غذایی جامد مثل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیب" href="http://www.jesarat.com/apple" target="_blank" rel="noopener">سیب</a> ، گوشت و …. باشد . بعداً ممکن است فرد برای بلع غذاهای نرم و حتی مایعات نیز دچار مشکل شود . با پیشرفت بیماری ، مری تدریجاً تنگتر می شود . یکی از علایم زودرس بیماری ، درد در ناحیه قفسه صدری است . ممکن است فرد در حین بلع مایعات داغ دچار سوزش سر دل بشود . علایم دیررس بیماری شامل آبریزش از دهان ( به دلیل عدم بلع بزاق ) ، استفراغ حاوی غذاهای هضم نشده ، و کاهش وزن هستند . علایم تنفسی نیز شایع هستند . خشونت صدا و سرفه در صورتی ایجاد می شوند که سرطان به قسمت های مجاور و نزدیکش دست اندازی کرده باشد .</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">علل سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">مصرف دخانیات و الکل، سموم قارچی در سبزیجات ترش شده، رژیم غذایی پر چرب و حاوی روغن جامد، قند و شکر، انواع شیرینی و دسر، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نمک" href="http://www.jesarat.com/table-salt" target="_blank" rel="noopener">نمک</a>، انواع ترشی و نوشابه گازدار و کنسرو، رژیم غذایی با پروتئین و کربوهیدرات کم، مصرف نیتروزامین که یک افزودنی غذایی است. افزایش سن، جنسیت (مردان سه برابر بیشتر نسبت به زنان)، تحریک طولانی مدت مری به وسیله اسید(بیماری رفلاکس معده)، مری بارت (سلول هایی که مری را می پوشانند در اثر تماس طولانی مدت با اسید معده، شبیه سلول های پوشاننده معده می شوند) تماس شغلی با مواد شیمیایی همچون پرکلرواتیلن (این ماده در صنایع خشکشویی به کار می رود) مصرف زیاد مایعات خیلی داغ، آسیب های مری، کمبود شدید آهن، سابقه قبلی سرطان، بیماری آشالازی.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">تشخیص سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در صورت پیدایش دشواری بلع یا علائم دیگر ارزیابی و تشخیص را می‌توان با آندوسکوپی یا رادیوگرافی با باریوم انجام داد. مزیت آندوسکوپی این است که امکان نمونه برداری از تومور را میسر می‌نماید.آزمایش‌ها و روش‌های مورد استفاده برای تشخیص سرطان مری شامل موارد زیر هستند: آندوسکوپی: در زمان آندوسکوپی، دکتر یک لوله میان تهی را که مجهز به یک دوربین است (اسکوپ) را از گلوی شما پایین می‌فرستد و وارد مری می‌کند. با استفاده از آندوسکوپی پزشک وضعیت بافت مری شما را بررسی می‌کند و به دنبال ناحیه‌هایی می‌گردد که سرطانی شده یا دچار التهاب می‌باشد. نمونه برداری: پزشک شما ممکن است از یک اسکوپ مخصوص استفاده کرده و آن را به داخل مری شما وارد کند تا به این ترتیب بتواند یک نمونه از بافت‌های مشکوک به سرطان تهیه کند (نمونه برداری). این نمونه از بافت‌ها در ادامه برای آزمایشگاه ارسال می‌شود تا با بررسی آن وجود هر گونه سلول سرطانی در آن مشخص شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">مراحل پیشرفت سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">هنگامی که ابتلای فرد به سرطان مری تشخیص داده شد، پزشک شما سعی می‌کند میزان (مرحله) پیشرفت سرطان در بدن بیمار را مشخص کند. انجام این کار می‌تواند به تعیین روش درمان سرطان مری کمک فراوان می‌کند. آزمایش‌های مورد استفاده برای تشخیص مرحله پیشرفت سرطان شامل سی تی اسکن و برش نگاری با گسیل پوزیترون (PET) است. مراحل پیشرفت سرطان مری شامل موارد زیر است: مرحله 1. این مرحله از سرطان در لایه‌های سطحی سلول‌های مری بیمار مشاهده می‌شود. مرحله 2. این مرحله از سرطان به لایه‌های عمیق‌تر مری نفوذ کرده و می‌تواند غدد لنفاوی نزدیک مری را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. مرحله 3. این مرحله از سرطان به عمیق‌ترین لایه‌های دیواره مری نفوذ کرده و بافت‌ها یا غدد لنفاوی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مرحله 4. در این مرحله سلول‌های سرطانی در سایر اعضای بدن بیمار نیز پخش می‌شوند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">درمان سرطان مری با شیمی درمانی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">شیمی درمانی یک درمان دارویی است که در آن از مواد شیمیایی برای از بین بردن و کشتن سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود. داروهای شیمی درمانی معمولاً قبل یا بعد از عمل جراحی در افراد مبتلا به سرطان مری استفاده می‌شود. شیمی درمانی همچنین می‌تواند به همراه رادیو درمانی مورد استفاده قرار گیرد. در افرادی که سرطان در مراحل پیشرفته باشد و سلول‌های سرطانی در لایه‌های زیرین مری نفوذ کرده باشد، شیمی درمانی می‌تواند به تنهایی برای کاهش علائم و مشکلات ایجاد شده در نتیجه سرطان مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که عوارض جانبی شیمی درمانی مشاهده شده در هر بیمار بستگی به داروهای مورد استفاده برای شیمی درمانی دارد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">عوارض درمان سرطان مری با شیمی درمانی</a></strong></span></h3> <p>رایج‌ترین عوارض جانبی شیمی درمانی شامل موارد زیر هستند:این عوارض جانبی معمولاً موقت هستند و باید با پیشرفت درمان کاهش پیدا کنند. روش های شیمی درمانی اغلب به همراه عمل جراحی و رادیو درمانی استفاده می‌شوند و به این ترتیب می‌توان بهترین درمان ممکن را بر روی سلول‌های سرطانی انجام داد.</p> <p style="text-align: center;">استفراغ کردن</p> <p style="text-align: center;">ریزش مو</p> <p style="text-align: center;">حالت تهوع</p> <p style="text-align: center;">زخم‌های دهانی</p> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">درمان سرطان مری با پرتو درمانی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در پرتو درمانی یا رادیو تراپی از پرتوهای پر انرژی برای کشتن سلول‌های سرطانی استفاده می‌شود. این پرتوها می‌تواند از یک ماشین خارج از بدن بیمار ساطع شده و به سلول‌های سرطانی تابانده شود (پرتو درمانی خارجی) یا اینکه تابش پرتو از داخل بدن نزدیک سلول‌های سرطانی انجام شود (پرتو درمانی داخلی). رادیو تراپی معمولاً به همراه شیمی درمانی در افراد مبتلا به سرطان مری استفاده می‌شود. این روش درمانی می‌تواند قبل یا بعد از عمل جراحی برای بیمار استفاده شود. رادیو درمانی همچنین برای کاهش عوارض سرطان مری پیشرفته همچون زمانی که یک تومور به میزان زیاد رشد کرده و باعث توقف عبور غذا از مری به معده شود، موثر می‌باشد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">تشخیص سرطان مری چگونه است؟</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">این سرطان را می توان به کمک یک ماده خاص و با استفاده از اشعه X تشخیص داد. قبل از گرفتن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عکس" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" target="_blank" rel="noopener">عکس</a> رادیولوژی از بیمار خواسته می شود که مایع خاصی به نام باریم را ببلعد. در حین بلعیدن و پایین رفتن این ماده، از فرد تصویر برداری با اشعه X انجام می شود. این روش درد ندارد و اطلاعات مفیدی را در مورد تنگ شدگی های نامنظم در مری به پزشک ارائه می کند. البته این روش نمی تواند یک تشخیص قطعی برای سرطان مری باشد. تشخیص قطعی به کمک آندوسکوپی انجام می شود. در این روش یک میله نازک که یک دوربین به سر آن متصل است وارد مری شده و از مری تصویر برداری می کند. پزشک می تواند داخل مری و نا هنجاری های احتمالی را به وسیله این دستگاه ببیند. علاوه بر این به کمک این دستگاه می توان از بافت های مری، نمونه برداری نیز انجام داد. به این وسیله گاستروسکوپ نیز گفته می شود. پزشک از مناطق مشکوک نمونه برداری می کند. نمونه ها برای انجام بررسی های بیشتر به پاتولوژی ارسال می شوند. پاتولوژیست می تواند سرطانی بودن این بافت ها را مشخص کند. گزارش آزمایش نمونه برداری توسط پاتولوژیست معمولا ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد. برای تشخیص میزان پیشرفت سرطان و یا انجام بررسی های لازم قبل از عمل جراحی ممکن است از CT scan نیز استفاده شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">درمان سرطان مری چگونه است؟</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">درمان ممکن است شامل جراحی، پرتو درمانی، شیمی درمانی و یا ترکیبی از آنها باشد. درمان به کمک عمل جراحی بهترین شانس را برای بهبودی بیمار حاصل می آورد. بیمارانی که در وضعیت عمومی خوب قرار دارند و تومور آنها کوچک است بیش از ۲۵ درصد شانس بهبودی به کمک عمل جراحی را دارند. در بیمارانی که سرطان آنها پیشرفته تر است از ترکیبی از پرتودرمانی و شیمی درمانی استفاده می شود. شانس بهبودی افراد در این روش های تقریبا ۲۰ درصد است. گاهی اوقات قبل از عمل جراحی و به منظور کوچک و ضعیف کردن تومور از این روش ها استفاده می شود. متاسفانه اکثر بیماران مبتلا به سرطان مری برای این روش های درمانی مناسب نیستند. گاهی اوقات برای بهبود عمل بلع از وسیله ای به نام استنت استفاده می شود. این وسیله داخل مری قرار گرفته و به باز شدن مجرای مری کمک می کند. این وسیله را می توان به کمک یک عمل ساده در زمان انجام عمل آندوسکوپی در محل مناسب کار گذاشت. برای باز نگه داشتن مری برای مدتی طولانی تر می توان از پرتو درمانی نیز استفاده کرد. به طور کلی می توان گفت درمان در بیماران مبتلا به سرطان مری رضایت بخش نیست. احتمال زنده ماندن این افراد بیش از ۵ سال بعد از تشخیص سرطان تنها ۱۰ درصد است. این میزان برای بیماران جوانتر می تواند تا ۲۰ درصد افزایش یابد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری و مراجعه به پزشک</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">اگر علایم و نشانه هایی دارید که شما را نگران می کند، با پزشک خود قرار ملاقات بگذارید. اگر مبتلا به بیماری مری هستید، ریسک ابتلا به سرطان با برگشت اسید مزمن افزایش میابد ز پزشک خود بپرسید که چه علائم و نشانه هایی برای مشاهده این که وضعیت شما در حال بدتر شدن است. غربالگری برای سرطان مری به طور معمول انجام نمی شود ، به جز بیماران مبتلا به مری بارت به دلیل نشناختن گروه های پرخطر . اگر مری بارت دارید ، مزایا و معایب غربالگری را با پزشک بررسی کنید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری آدنو کارسینوم</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">از سلول های غدد ترشح مخاط در مری آغاز می شود. بیشتر در قسمت پایینی مری رخ می دهد. آدنو کارسینوم رایج ترین شکل سرطان مری در آمریکا است و عمدتا بر مردان سفید تاثیر می گذارد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">سرطان مری سنگ فرشی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">سلول های سنگ فرشی مسطح هستند سلول هایی که سطح مری را تشکیل می دهند . سلول سنگ فرشی اغلب در قسمت بالایی ، میانی مری رخ می دهد. سلول سرطانی یکی از شایع ترین سرطان ها در سراسر جهان است. انواع نادر سرطان مری را small cell carcinoma, sarcoma, lymphoma, melanoma and choriocarcinoma.می توان گفت</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">کنترل سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">– روش های زیر ممکن است به تخفیف و کنترل علایم شما کمک نمایند . – وعده های غذایی کم حجم اما مکرر داشته باشید. – توصیه های پزشک مشاور تغذیه خود را رعایت نمایید تا غذاهایی میل کنید که قدرت شما را حفظ می نمایند و بعد از درمان درمان به شما مواد غذایی اضافی را که برای کمک به ترمیم و بهبود شما لازم هستند ، می رسانند . – استراحت و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a> کافی داشته باشید . – اگر پزشک برای شما داروی ضد درد تجویز کرده است آن را مصرف نمایید . – در طی درمان و دوره بعد از آن، نگاه مثبت و امیدوار خود را به آینده حفظ نمایید . کنترل سرطان مری با درمان های موجود اندکی مشکل است. بنابر این بسیاری از پزشکان توصیه می کنند که بیماران در آزمایش های بالینی برای پیدا کردن روش های بهتر درمانی شرکت کنند. شرکت در این آزمایش ها اقدام مهمی برای تمامی بیماران مبتلا به این سرطان می باشد. ممکن است تیمی متشکل از چندین متخصص در درمان بیمار شرکت کنند. پزشک ممکن است بیمار را به متخصص دیگری ارجاع دهد. فرد ممکن است بخواهد توسط یک متخصص سیستم گوارشی معاینه شود. متخصص دیگری که در درمان مبتلایان به سرطان مری نقش دارند عبارتند از:جراح قفسه ی سینه، جراح انکولوژیست، متخصص رادیوتراپی-انکولوژی، پرستار انکولوژی یا متخصص تغذیه نیز ممکن است در کادر درمانی بیمار باشند. اگر مسیر هوایی فرد توسط سرطان مسدود شود فرد به متخصص سیستم تنفسی ارجاع داده می شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">درمان سرطان مری به روش جراحی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">چند نوع عمل جراحی برای سرطان مری وجود داردکه انتخاب آنها به محل واقع شدن تومور به مری بستگی دارد. جراح ممکن است تمام مری و یا فقط بخشی از آن را که حاوی تومور است خارج کند. معمولا جراح بخشی از مری را به همراه غدد لنفاوی و بافت های اطراف آن خارج می کند. بخشی از معده و یا حتی تمامی آن نیز ممکن است خارج شود. فرد می تواند در مورد این جراحی با پزک خود مشورت کند. پزش برشی را در فقسه ی سینه و یا شکم فرد برای خارج کردن تومور می زند. در اغلب موارد پزشک معده را بالا می کشد و آن را به باقی مانده ی مری متصل می کند و یا از قسمتی از روده ها برای اتصال مری به معده استفاده می کند. در صورت خارج کردن معده، جراح از قسمتی از روده ی فرد برای اتصال باقی مانده ی مری به روده ی کوچک فرد استفاده می کند. حین جراحی پزشک ممکن است لوله ای را جهت غذا رساندن به بدن فرد به روده ی وی وصل کند. این لوله کمک می کند تا مواد غذایی مورد نیاز فرد برای بهبودی کامل به بدن وی برسد. فرد ممکن است تا چندین روز پس از جراحی احساس درد داشته باشد. اما از مسکن ها برای کاهش درد استفاده می شود. قبل از انجام جراحی فرد باید با کادر درمانی خود درباره ی روش های تسکین این درد مشورت کند. این روش ها پس از جراحی برای تسکین درد فرد استفاده خواهند شد. کادر درمانی محل های برش و جراحی را از لحاظ نشت کردن مواد غذایی بررسی خواهد کرد. آنها همچنین پنومنی و سایر عفونت ها، مشکلات تنفسی، خون ریزی و مشکلات دیگر را نیز بررسی می کنند و در صورت نیاز درمان های اضافی را تجویز می کنند. بسته به نوع جراحی مدت زمان بهبودی فرد پس از جراحی می تواند برای هر فرد متفاوت باشد ولی بیمار معمولا حداقل یک هقته در بیمارستان بستری می ماند.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">درمان سرطان مری با طب سنتی</a></strong></span></h3> <p>به منظور درمان سرطان مری با طب سنتی روشهای زیر را زیر نظر پزشک متخصص و با تجربه طب سنتی پیگیری کنید. صبح ها <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="میخک" href="http://www.jesarat.com/clove" target="_blank" rel="noopener">میخک</a> (قرنفل) میل کنید. شب قبل از خواب برگ سداب بخورید. مصرف سبزی های دارای برگ سبز تیره، سیب، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گیلاس" href="http://www.jesarat.com/cherry" target="_blank" rel="noopener">گیلاس</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="انگور" href="http://www.jesarat.com/grape" target="_blank" rel="noopener">انگور</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خربزه" href="http://www.jesarat.com/melon" target="_blank" rel="noopener">خربزه</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پیاز" href="http://www.jesarat.com/onion" target="_blank" rel="noopener">پیاز</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نخودفرنگی" href="http://www.jesarat.com/pea" target="_blank" rel="noopener">نخودفرنگی</a>، انواع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="لوبیا" href="http://www.jesarat.com/bean" target="_blank" rel="noopener">لوبیا</a>، آلو و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کدو حلوایی" href="http://www.jesarat.com/pumpkin" target="_blank" rel="noopener">کدو حلوایی</a> داروهای شافیه، سنای مکی، طریفل، ثفا (داروی ترکیبی) نیز برای درمان مورد استفاده قرار می گیرند که باید زیر نظر پزشک متخصص با تجربه طب سنتی تجویز و مصرف شوند</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">پیش بینی عمر افراد مبتلا به سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">اگر سرطان، در اولین مراحل خود تشخیص داده شود، شانس بیمار برای زندگی، بدون سرطان تا 5 سال بعد از درمان ، به خوبی ثابت شده است. متاسفانه بیشتر حالتهای سرطان مری ، فقط وقتی تشخیص داده میشوند که بیمار برای مشکل بلع خود، به نزد پزشک می رود. در این حالت هیچ درمانی نمیتواند ازگسترش آن جلوگیری کند ؛ چون هم مراحل آخر سرطان است و هم مری بسیار ضعیف است .</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">مرحله‌بندی سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">رایج‌ترین سیستم مورد استفاده برای مرحله‌بندی سرطان مری، سیستم TNM است که توسط کمیته مشترک سرطان در آمریکا (AJCC) معرفی شده است. در سیستم TNM بر اساس اطلاعات مربوط به سه شاخص اصلی، مرحله پیشرفت سرطان را مشخص می‌کند: شاخص T بر اندازه تومور اولیه و چگونگی گسترش آن در داخل مری و اندام‌های نزدیک به آن دلالت دارد. شاخص N بر وضعیت گسترش سرطان به غدد لنفاوی مجاور خود دلالت دارد. شاخص M نشان می‌دهد که آیا سرطان مری به مرحله متاستاز (گسترش به اندام‌های دور) رسیده است یا خیر.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">اثرات درمان سرطان مری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">در اکثریت موارد امکان درمان و علاج قطعی وجود ندارد . سرطان مری به سرعت رشد می کند . اغلب زمانی که بیمار به پزشک مراجعه می کند و بیماری وی تشخیص داده می شود ، سرطان در مراحل پیشرفته رشد خود است . با این حال پیشرفت روش های جراحی ، رادیو تراپی و شیمی درمانی میزان امید به زندگی و میزان احساس راحتی بیماران در حین زندگی را بهبود بخشیده اند .</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/esophageal-cancer/">پیشگیری از سرطان مری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">از آنجایی که علل ایجاد کننده سرطان مری نامشخص هستند ، هیچ روش مطمئنی برای پیشگیری وجود ندارد که صد درصد این اطمینان را ایجاد نماید که فرد مبتلا نخواهد شد . از مصرف الکل و سیگار به طور کامل اجتناب نمایید . برای معاینات دوره ای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پزشکی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" target="_blank" rel="noopener">پزشکی</a> مراجعه نمایید و به هر گونه تغییری در عملکرد قسمت های مختلف بدن خود توجه نمایید</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>بیشتر بخوانید :&nbsp;<span style="color: #800000;"><a style="color: #800000;" href="http://www.jesarat.com/علائم-درمان-بیماری-مری-بارت-چیست">مری بارت چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-cancer/">سرطان شکم چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #808000;"><a style="color: #808000;" href="http://www.jesarat.com/علت-سرطان-جگر-سفید-چیست/">سرطان جگر سفید</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/pancreatic-cancer-symptoms/">سرطان لوزالمعده+درمان</a></span> ♥ <span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/liver-cancer">سرطان کبد خوش خیم</a></span></strong></span></h3> text/html 2018-06-02T08:36:16+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی آبسه دهان http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/422 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">آبسه دهان</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/" title="آبسه دهان" target="_blank" class="csslink">آبسه دهان</a> ,ابسه دهانی,ابسه دهان چیست,آبسه دهانه رحم,آبسه دهان کودکان,آبسه دهانی,ابسه دهانه واژن,ابسه دهان درمان,ابسه دهان نوزاد,آبسه دهان کودک,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/abscess" title="آبسه دندان" target="_blank" class="csslink">آبسه دندان</a> چیست,آبسه لثه چیست,آبسه دندان چیست ودرمان آن,علت آبسه دهان چیست,آبسه دندان چیست و درمان,درمان ابسه دهان چیست,ابسه دهان نشانه چیست,درمان آبسه دهانه رحم</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-153056 size-full" title="آبسه دهان" src="http://img.bisms.ir/2018/05/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان.jpg" alt="آبسه دهان" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد آبسه دهان</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ras" title="آفت دهان" target="_blank" class="csslink">آفت دهان</a> مشکلی است که ممکن است منشأ ارثی داشته باشد یا توسط یک عامل محیطی مشترک مثل یک نوع ماده‌ی غذایی خاص و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="آلرژی" target="_blank" class="csslink">آلرژی</a>‌زا بروز کند. شاید خیلی‌ از ما این موضوع را ندانیم، اما متأسفانه زنان در طول عمرشان بیشتر از مردان دچار آفت دهان می‌شوند. چه خوش‌مان بیاید یا نه آفت دهانی، عارضه‌ای است که هر فردی در هر سنی ممکن است به آن دچار شود و بسیار آزاردهنده خواهد بود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">درمان آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف ماست پروبیوتیک با کیفیت، برای آفت‌ دهان بسیار مفید است. پروبیوتیک مانند یک صافی عمل می‌کند و فقط به باکتری‌های مناسب اجازه‌ی حضور در دهان می‌دهد. این‌کار باعث آرام‌ترشدن زخم و بهبود آفت دهان می‌شود. از‌طرفی، نرمی و خنکی ماست به کمتر‌شدن درد ناشی از آفت کمک می‌کند. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">علت آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آفت دهان ممکن است زمانی‌که شما دچار شرایط بدنی خاص یا بیماری هستید، بروز کند. شرایطی مثل: ویروس‌های تضعیف کننده‌ی سیستم ایمنی بدن مثل ویروس <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/aids" title="ایدز" target="_blank" class="csslink">ایدز</a>(HIV)؛ بیماری «سلیاک»، بیماری خود‌ایمنی که جنبه‌ی ژنتیکی دارد و در این بیماری در اثر مصرف «گلوتن» روده‌ی کوچک دچار آسیب می‌شود. در دنیا از هر ۱۰۰ نفر یک نفر ممکن است به این مشکل دچار شود؛«کولیت زخمی» یا «کولیت اولسروز»، بیماری کرون یا دیگر مشکلات روده؛ بیماری بهجت (Behcet’s disease) نوعی بیماری نادر، مزمن و التهابی با منشاء ناشناخته است که موجب التهاب در سراسر بدن از جمله محیط دهان می‌شود. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">درمان آبسه دهان کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درمان آفت دهان مناسب هر کودک ، بر اساس عوامل زیر تعیین می‌شود : سن ، سلامت عمومی و سابقه دارویی کودک شدت بیماری قدرت تحمل کودک در مقابل داروها و درمان‌های خاص طول دوره بیماری نظر شخصی والدین هدف از درمان آفت دهان ، کاهش شدت علائم آن است . از آنجایی ‌افت دهان ، ویروسی یا میکروبی نیست ، هیچ آنتی‌بیوتیک و داروی ضد ویروسی روی ان اثر ندارد ، درمان‌های زیر را می‌توان برای کودکان در نظر گرفت : شستشوی دهان با دهانشویه استفاده از دهان‌شویه جهت کاهش سریع درد و التهاب اطراف این آفت دهانی ، می‌تواند مفید واقع شود .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">درمان خانگی آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غذاهای سفت و خشک (مثل نان تست یا ته‌دیگ‌های سفت) که ممکن است دهان‌تان را زخم کند، غذاهای تند و تحریک‌کننده و موادغذایی اسیدی (مثل آب‌<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/orange" title="پرتقال" target="_blank" class="csslink">پرتقال</a>) که التهاب را بیشتر می‌کند، نخورید. مصرف هرکدام از این نوع مواد‌غذایی می‌تواند باعث شود آفت دهانی دردناکی را تجربه کنید. بر‌اساس مطالعات انجام شده، مصرف مکمل زیرزبانی ویتامین B۱۲، حتی در افرادی که با کمبود این ویتامین مواجه نیستند، مانع از بازگشت مجدد آفت دهانی می‌شود. مقدار ۱۰۰۰میکروگرم (۱میلی‌گرم) ویتامین B۱۲ که دوبار در روز به مدت ۶ماه مصرف شود، مفید بوده است. از طرفی، مصرف مکمل‌های گروه ویتامین B؛ ۳۰۰میلی‌گرم ویتامین B۱؛ ۲۰میلی‌گرم ویتامین B۲؛ ۱۵۰میلی‌گرم ویتامین B۶ نیز به‌خصوص در افرادی که با کمبود ویتامین (B۱) مواجه هستند، می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ زیرا کمبود این ویتامین با خطر افزایش ابتلا به آفت دهان مرتبط است. وقتی دچار آفت دهان می‌شوید، مکیدن مکعب‌های کوچک یخ باعث تسکین و کاهش سوزش و التهاب زخم می‌شود. سردی یخ، جریان خون‌رسانی به آفت دهان را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه درد و تورم آفت هم کمتر می‌شود.&nbsp;</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">دلیل آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علت دقیق به‌وجود‌آمدن آفت دهان، هنوز به‌درستی شناخته نشده است، اما آنچه مشخص است این است که عوامل متعددی می‌تواند باعث بروز آفت دهان شود. گازگرفتن ناگهانی لب یا گونه از داخل، حساسیت غذایی (غذاهای تند، اسیدی یا حاوی گلوتن)، تمیزکردن بیش‌از‌حد معمول دندان‌ها، آسیب هنگام درمان‌های دهان و دندان، استفاده از خمیردندان‌ یا دهان‌شویه‌های دارای لوریل سولفات سدیم، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stress" title="استرس" target="_blank" class="csslink">استرس</a>، تغییرات هورمونی یا وجود باکتری موسوم به «هلی‌کوباکتر پیلوری» (همان باکتری که عامل زخم‌های پپتیک است)، همه‌ی اینها می‌توانند باعث ایجاد آفت دهانی شوند. از طرفی اعتقاد بر این است که کمبود ویتامین‌های گروه ب، روی، فولات (اسیدفولیک) و آهن می‌توانند به ایجاد و پیشرفت آفت دهان کمک کند. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">درمان آبسه دهان و دندان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک حبه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic" title="سیر" target="_blank" class="csslink">سیر</a> تازه را داخل دهان خود بگذارید و آن را با دندان هایتان له کنید. سیر را تا زمانی که درد آرام شود، بجوید. بعد می توانید دهان خود را آب بکشید. برای رفع بوی سیر یک قاشق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> خوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a> را به یک لیوان آب ولرم اضافه کرده و حل کنید. با این محلول دهان خود را بشویید. این کار را 2 الی 3 بار در روز تکرار کنید.مطالعات نشان می‌دهد افرادی که دچار آفت دهان بوده و روزی ۴بار از دهانشویه‌ی شیرین‌بیان استفاده کرده‌اند، درد کمتری را تجربه می‌کنند. تقریبا بین ۵۰ تا ۷۵ درصد این افراد همان روز اول علائم بهبودی را مشاهده کرده‌اند و طی سه روز بعد تقریبا بهیود کامل یافته‌اند. برای تهیه‌ی این دهانشویه، نصف قاشق چای‌خوری عصاره‌ی شیرین‌بیان را با ۱/۴ فنجان آب گرم مخلوط کرده و ۴ مرتبه در روز دهان‌تان را با این دهانشویه بشویید. خوردن یک تا دو عدد قرص شیرین‌بیان ۲۰۰ میلی‌گرمی در روز، به کاهش درد کمک می‌کند. از چای کیسه‌ای شیرین‌بیان که در بازار موجود است، استفاده کنید. یک چای کیسه‌ای شیرین‌بیان را ۱۰ دقیقه روی آفت دهان قرار دهید، حتما نتیجه‌ی مثبتی خواهید گرفت. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">برای درمان آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a>‌ی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple" title="سیب" target="_blank" class="csslink">سیب</a> و آب گرم را با هم مخلوط کنید و از آن به‌عنوان یک دهانشویه‌ی روزانه برای ناپدید‌شدن آفت دهان بهره‌مند شوید. سرکه‌ی سیب حاوی اسید استیک است که می‌تواند باکتری‌های خطرناک و بد را از بین ببرد و درعین‌حال رشد باکتری‌های مفید و خوب را افزایش دهد. این دهانشویه‌ی کاملا دردسترس، به‌عنوان یک آنتی‌بیوتیک طبیعی می‌تواند برای آفت دهان بسیار پرکاربرد باشد.&nbsp;نگران نباشید هر چند نام آب اکسیژنه و به‌کاربردن آن در محیط دهان ممکن است، شما را بترساند، اما اگر آب‌اکسیژنه و آب را با هم مخلوط کنید و با یک گوش‌پاک‌کن این محلول را روی آفت دهان بمالید، بسیار مفید است. اگر ۱/۴فنجان آب‌اکسیژنه، ۱/۴فنجان آب، ۱قاشق چای‌خوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a>‌شیرین و نمک را با هم مخلوط کنید، محلولی که به‌دست می‌آید یک دهانشویه‌ی قوی‌تر برای بهبود آفت دهان خواهد بود. دقت کنید که تا یک‌ ساعت بعد از استفاده از این محلول برای آنکه جواب بهتری بگیرید و همچنین مشکلی هم نداشته باشید، چیزی نخورید و ننوشید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">علت آبسه دهان چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آفت دهانی در‌واقع زخمی سطحی، کوچک و خوش‌خیم است که معمولا در بافت نرم داخل دهان یا لب‌ها، زیر زبان و روی غشاء لثه‌ ایجاد می‌شود. آفت دهان را زخم آفتی هم می‌گویند. اغلب اندازه‌ی این نوع زخم از یک سانتی‌متر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/afghan-french" title="تجاوز" target="_blank" class="csslink">تجاوز</a> نمی‌کند. آفت دهان معمولا زخمی گرد یا بیضی شکل، سفید یا زرد‌رنگ است که دورتادور آن قرمز شده باشد. ممکن است مدت کوتاهی پیش از آنکه دچار آفت دهانی شوید، محیط دهان‌تان دچار سوزش یا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a> شود. از طرفی، باید بدانید که آفت دهانی برخلاف تاول‌هایی که در اثر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a> شدید در دهان ایجاد می‌شود یا زخم‌های با منشاء <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a> مثل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/herpes" title="تبخال" target="_blank" class="csslink">تبخال</a>، هرگز خارج از دهان ایجاد نشده و به هیچ‌وجه مسری نیستند. با این‌حال، این نوع زخم می‌تواند بسیار دردناک باشد یا بسوزد؛ به‌ویژه هنگام غذاخوردن یا صحبت‌کردن. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">درمان سریع آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از بهترین گیاهانی که می‌توانید برای تسکین درد آفت دهان از آن استفاده کنید، چای سیاه است. پس اگر دچار آفت دهان شدید، چای کیسه‌ای را مستقیم روی آفت دهان قرار دهید تا دردتان آرام شود. می‌توانید چای سرد‌شده را نیز به‌عنوان دهانشویه غرغره کنید. «تانن» موجود در چای تأثیر مثبتی برای التیام آفت دهان دارد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">رفع آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از آنجایی‌که ماده‌ی ژله‌ای درون برگ‌های آلوورا، به تسکین درد و بهبود زخم‌ها کمک می‌کند، به‌عنوان گیاه کمک‌های اولیه شناخته می‌شود. با یک گوش‌پاک‌کن آفت دهان و محیط اطراف آن را خشک کنید، سپس برگ آلوورا را برش داده و ژل آلوورا را مستقیما روی آفت دهان بگذارید و هر چندبار که لازم است این کار را تکرار کنید. مریم‌گلی گیاهی است که ویروس و باکتری‌ها را می‌کشد و التهاب را کم می‌کند. دو قاشق چای‌خوری مریم‌گلیِ خشک را در یک فنجان آب‌جوش خیس کنید و بگذارید سرد شود. از این محلول می‌توانید به‌عنوان دهانشویه ۲تا ۳ بار در روز استفاده کنید. حواس‌تان باشد حتما محلول به خوبی آفت دهان را شستشو دهد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">آبسه دهان کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر می‌خواهید بدانید که زخم ایجاد شده در دهان کودکتان آفت است یا نه ، یا اگر آفت بعد از چند هفته از همچنان در دهان کودکتان باقی ماند ، جهت تشخیص و درمان وی را نزد یک دندانپزشک ببرید .معمولاً درد حاصل از آفت دهان ، طی چند روز کاهش می‌یابد و زخم‌های دهان بدون درمان خاصی، طی یک یا دو هفته التیام می‌یابند ، ولی اگر زخم ایجاد شده در دهان کودک بزرگ ، دردناک یا ماندگار باشد ، متخصصین درمان‌های مناسب برای کودکان تجویز خواهند نمود ، مثلاً ممکن است استفاده از دهان‌شویه آنتی باکتریال (ضد میکروبی) ، پماد کورتیزون ، یا محلول‌های با نسخه یا بدون نسخه مخصوص کاهش درد و تحریک بافت دهان کودک را توصیه نمایند .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-های-خانگی-آبسه-دهان/">آبسه دهان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آفت دهانی کوچک شایع‌ترین نوع آفت دهان است؛ معمولا کوچک، بیضی شکل با لبه‌های قرمزرنگ است؛ می‌تواند بسیار دردناک باشد؛ به‌ویژه در هنگام خوردن؛ در عرض یک تا دو هفته بدون آنکه اثری از زخم آن برجای بماند، بهبود می‌یابد. آفت دهانی بزرگ به اندازه‌ی آفت دهانی کوچک شایع نیست؛ در این نوع آفت، معمولا زخم‌ها مرز مشخصی دارند، اما اگر خیلی بزرگ باشند، می‌توانند لبه‌های نامنظم و غیرعادی داشته باشند؛ از زخم‌های کوچک، عمیق‌تر و بزرگ‌تر هستند؛ می‌توانند بسیار دردناک باشند؛ درمان آن ممکن است تا شش هفته طول بکشد و جای زخمش ممکن است، باقی بماند. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیشتر بخوانید :&nbsp;<strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://www.jesarat.com/lung-abscess">آبسه ریه و درمان آن</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.jesarat.com/abscess">آبسه دندان چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dry-mouth">خشکی دهان نشانه چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #808000;"><a style="color: #808000;" href="http://www.jesarat.com/bad-breath">بوی بد دهان از چیست</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://www.jesarat.com/oral-thrush">برفک دهان در بزرگسالان</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.jesarat.com/ras">آفت دهان نشانه چیست</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-05-19T15:40:13+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی بهترین ورزش برای لاغری شکم http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/421 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آیا می دانید <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">بهترین ورزش برای لاغری شکم</a> و پهلو کدام است ؟</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو ،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو مردان،بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو در باشگاه،بهترین ورزش برای لاغری سریع شکم و پهلو،بهترین دستگاه ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش برای لاغری شکم پهلو،بهترین ورزش ها برای لاغری شکم و پهلو،بهترین وسیله ورزشی برای لاغری شکم و پهلو،بهترین ورزش برای لاغری شکم،بهترین ورزش برای لاغری شکم وران،بهترین ورزش برای لاغری شکم مردان،بهترین ورزش برای لاغر شدن شکم،بهترین ورزش ها برای لاغری شکم،بهترین ورزش ها برای لاغر شدن شکم،بهترین ورزش برای کوچک شدن شکم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/"><img class="aligncenter" title="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aff28d1bd500_jesarat.com-2018-05-18.jpg" alt="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به بهترین ورزش برای لاغری شکم می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">بهترین ورزش برای لاغری شکم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چربی شکم یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد با آن سروکار دارند، روشهای مختلفی برای آب کردن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکم وجود دارد، اما سالمترین و بی ضررترین راه از راه ورزش کردن است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای لاغری فقط ورزش کردن کافی نیست و شما باید تغذیه مناسب هم داشته باشید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وقتی صحبت از عضلات شکم می شود، بسیاری از مردم تصور می کنند این عضلات فقط شامل همان جلوی شکمشان می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در صورتی که عضلات شکم تعداد زیادی عضله ی بهم متصل است که تا بالای کمر، پایین باسن و جلوی ران ها ادامه دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب کردن شکم و پهلو یکی از بزرگترین مشکلات جامعه امروز ایران و جهان است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه ما دوست داریم شکمی صاف و کوچک داشته باشیم، شاید به همین دلیل هر سال هزینه های هنگفتی صرف تحقیقات در </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زمینه یافتن روش های جدید برای از بین بردن چربی های اطراف شکم می شود. در حال حاضر بیش از 200 مدل دستگاه مختلف برای </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کوچک کردن شکم وجود دارد، دستگاههای غلطکی، ضربه زننده، لرزاننده و … . شعارهای تبلیغاتی تمام این دستگاهها ادعا می کنند که</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با استفاده از آنها می توانید شکم خود را کوچک کرده و به سایز مطلوب برسانید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر فکر می کنید استفاده از این دستگاه ها به تنهایی برای کوچک کردن سایز اندام های مختلف بدن کافی است، سخت در اشتباهید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این قبیل وسایل تنها کمک ناچیزی برای رسیدن به هدف مورد نظر شما هستند. به منظور کوچک شدن شکم، لایه های چربی موجود در اطراف شکم باید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از بین برود و از آنجا که این دستگا ههای ابتکاری قادر به انجام این کار نیستند، استفاده از آنها به تنهایی کافی نیست.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">داشتن اطلاعات اولیه در مورد طرز کار عضلات اطراف شکم و این که چگونه بدن شما چربی را می سوزاند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قدم اول برای موفقیت در صاف کردن شکم و باریک کردن سایز دور کمرتان است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">لاغری شکم با ورزش</a></span></span></strong></h3> <div class="titr" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>از عضلات اصلی خود بیشتر کار بکشید :<br> </strong></span></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زمانی که از عضلات اصلی خود کار بیشتری بکشید، می توانید سریع تر خوش اندام شوید، حالا این ورزش هر چیزی می تواند باشد:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پیلاتس، یوگا و انواع ورزش هایی که روی عضلات اصلی متمرکز هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نکاتی برای استفاده ی بیشتر از عضلات اصلی هنگام ورزش :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">• هر زمانی که به خود پیچ و تاب می دهید، کمرتان را بچرخانید و سعی کنید این حرکات را از پایین دنده ها شروع کنید. در این حالت، باسن را ثابت نگه دارید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">• عضلات خود را منقبض کنید، در هر حرکت باید احساس انقباض بیشتری کنید. این نوع حرکت را می توانید روی عضلات باسن یا شکم انجام دهید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">• برای اینکه عضلات شکم خود را قوی کنید و از عضلات پایین کمر محافظت کنید با هر دم، یک بازدم عمیق انجام دهید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/"><img class="aligncenter" title="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aff28d322ab6_jesarat.com-2018-05-18.jpg" alt="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" width="350" height="303"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">موثرترین روش کوچک کردن شکم ترکیبی است از حرکات ورزشی متمرکز روی شکم و کمر و نیز تلاش برای ثابت نگه داشتن قند خون.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> ثابت بودن میزان قند خون شما از چاق تر شدن و افزایش چربی های اضافی در بدنتان جلوگیری می کند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">کمک می کند که بدن شما آسانتر بتواند چربی های اضافی را بسوزاند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">ورزش برای لاغری شکم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>حرکت ورزشی دایره کوچک در هوا :</strong><br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این حرکت ورزشی برای عضلات اصلی باسن &nbsp;و داخل ران ها نیز می باشد. برای انجام این حرکت ورزشی کافی است به</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پشت دراز بکشید و دست های خود را &nbsp;پشت سر قرار دهید. عضلات شکم را منقبض کنید، بالا تنه را آرام از زمین بلند کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پای راست را حدود 10 سانتی متر از زمین بلند کرده سپس پای چپ هم به بالا بکشید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عضلات خود را درگیر نگه دارید و باسن را ثابت کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس&nbsp;با کل پای چپ در جهت عقربه های ساعت روی هوا به اندازه ی یک توپ کوچک دایره رسم کنید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حرکت را به صورت برعکس هم انجام دهید. هر بار 4 دایره بکشید. بعد از انجام حرکت پا را آرام پایین بیاورید به</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> حالت شروع بروید و با پای دیگر حرکت را تکرار کنید. اگر دیدی انجام این حرت برایتان ممکن نیست می توانید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پای خود را بلند نکنید و فقط دست را پشت سر &nbsp;بگذارید و عضلات شکم را منقبض کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/"><img class="aligncenter" title="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aff28d3bd3fe_jesarat.com-2018-05-18.jpg" alt="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" width="350" height="233"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> به پشت روی زمین دراز بکشید و زانو ها را به حالت 90 درجه بالا بیاورید. دست های خود را را پشت سر قرار دهید و شکم را منقبض کنید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">دقت کنید زانو باید بالای باسن قرار بگیرد. شانه های خود را کمی بلند کنید و بالا بیاورید. سعی کنید نفس خود را برای 4 تا 6 ثانیه نگه دارید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> نفس خود را بیرون دهید و پاها را به زاویه 45 درجه ببرید این حالت را چهار تا شش ثانیه نگه دارید. این حرکت را دوبار در هر بار 11-16 مرتبه انجام دهید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">بهترین ورزش برای لاغری شکم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این حرکت ورزشی بسیار برای شکم و پهلو مفید است. روش انجام این حرکت به این صورت است که باید ب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ه پشت بخوابید و زانو های خود را به طرف سینه خم کنید. یک دمبل سبک را با دو دست خود نگه دارید. بعد&nbsp;پای چپ را به حالت 45 درجه برسانید، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زانوی سمت راست خودتان&nbsp;را کمی خم نگه دارید. سر و شانه های خود را بلند کنید و دمبل را به طرف بیرون زانوی سمت راست ببرید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با فشار حرکت کرانچ را انجام دهید. خب حالا&nbsp;پای چپ خودتان را به مقابل پای راست بیاورید و وزنه را به طرف سقف بالا ببرید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سعی کنید سر و شانه خود را بالا تر از زمین نگه دارید مانند تصویر بالا. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خب مرحله بعدی تکرار این حرکت است اما بصورت برعکس . این حرکت ورزشی را 6 مرتبه انجام بدهید،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این حرکت را 3 تا 5 بار در هفته نیز انجام دهید. بعد گذشته چهار هفته تاثیر این حرکت مطمنن خواهید دید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/"><img class="aligncenter" title="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aff28d45912b_jesarat.com-2018-05-18.jpg" alt="بهترین ورزش برای لاغری شکم , لاغری شکم با ورزش , ورزش برای لاغری شکم" width="350" height="233"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">انجام تعداد زیادی دراز نشست، چربی شکم را از بین نمی‌برد. در واقع بهتر است بدانید که این تفکر که فقط با انجام ورزش خاصی،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> می‌توانید چربیهایی که در نقطه خاصی قرار دارند از بین ببرید، یک افسانه است و بارها و بارها غلط بودن آن اثبات شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بهترین ورزشهای شکمی‌شامل این موارد هستند:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">– درازنشست دوچرخه‌ای :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">– صندلی کاپیتان :</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/varzesh-baraye-laghary-shekam/">بهترین ورزش برای لاغری شکم</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="دانلود عکس انواع ورزش برای لاغری شکم و ران پهلو در خانه" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%86/" rel="bookmark">دانلود عکس انواع ورزش برای لاغری شکم و ران پهلو در خانه</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="بهترین برنامه لاغری شکم و پهلو با ورزش در چند هفته" href="http://www.jesarat.com/slim-and-belly/" rel="bookmark">بهترین برنامه لاغری شکم و پهلو با ورزش در چند هفته</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="طرز تهیه بهترین دمنوش لاغری شکم در خانه" href="http://www.jesarat.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85/" rel="bookmark">طرز تهیه بهترین دمنوش لاغری شکم در خانه</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="خواص و رابطه شکلات تلخ و لاغری شکم و پهلو" href="http://www.jesarat.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88/" rel="bookmark">خواص و رابطه شکلات تلخ و لاغری شکم و پهلو</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" title="رژیم و ورزش برای لاغری شکم و پهلو با ورزش در یک هفته" href="http://www.jesarat.com/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d9%88-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88/" rel="bookmark">رژیم و ورزش برای لاغری شکم و پهلو با ورزش در یک هفته</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-05-16T15:35:50+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد قطار http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/420 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد قطار ,شعر در مورد قطار زندگی,شعر در مورد قطار مشهد,شعر در مورد قطار زندگى,شعری در مورد قطار,شعر در مورد ریل قطار,شعر کودکانه در مورد قطار,شعر نو در مورد قطار,شعر در مورد ایستگاه قطار,شعر طنز در مورد قطار,شعر درباره قطار زندگی,شعری درباره قطار,شعر درباره ریل قطار,شعر درباره ریل قطار,شعر نو در مورد ریل قطار,شعر کودکانه درباره قطار,شعر نو درباره قطار,شعر درباره ایستگاه قطار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار"><img class="alignnone wp-image-150186 size-full" title="شعر در مورد قطار" src="http://img.bisms.ir/2018/05/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار.jpg" alt="شعر در مورد قطار" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد قطار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">روزهای نبودنت را طوری می‌گذرانم،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">که حتی زمان به عبور خودش شک کند</span><span dir="ltr">.</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مثل مسافری که از پنجره ی قطار ِ در حال حرکت،</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">قطاری که ایستاده را می‌بیند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سفر مگو که دل از خود سفر نخواهد کرد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">اگر منم که دلم بی تو سر نخواهد کرد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">&nbsp;من و تو پنجره‌های قطار در سفریم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سفر مرا به تو نزدیکتر نخواهد کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار زندگی</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">روزهای نبودنت</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">کوپه های خالی قطاری ست</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">که لحظه ها را دود می کند</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">سوت می کشی در خاطراتم و</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">گوش دلم کر می شود</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار مشهد</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> <span lang="AR-SA">دست هایت را</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">اگر به من می دادی </span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">مسافرها</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">از پنجره های قطار</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">به اشتیاق</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">ایستگاه را نگاه می کردند</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار زندگى</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سرم را بر سینه ی زمین می‌‌گذارم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">رودی آرام</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">اسبی سر کش</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">قطاری بی‌ قرار</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سگی‌ ولگرد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">مردی خسته</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">براستی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">صدای پای تو</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">از کدام گوشه ی این سرزمین خواهد وزید؟</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعری در مورد قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">بلیط قطار را پاره ‌می‌کنم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و با آخرین گله‌ی گوزن‌ها</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">به خانه برمی‌گردم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">آن‌قدر شاعرم</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که شاخ‌هایم شکوفه داده است!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد ریل قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سرت را بگذار روی سینه ام</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">می شنوی؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">از قلب من هر لحظه قطاری می گذرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر کودکانه در مورد قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">به قطاری که تو را می برد</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">گفتم برگردد؟</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">گفتم نرود؟</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">گفتم…؟</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">چیزی نگفتم</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">به قطاری که تو را می برد،</span></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">گلایه ای نیست</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">خودت سوار شدی</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر نو در مورد قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چقدر با من دویده ای</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">قطار لحظه های نیامده را؟</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">چقدر انتظار کشیده ای ؟</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">با من</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">یا برای من</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در ایستگاه هایی با باران های چهار فصل</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد ایستگاه قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">قطار می‌رود</span>…</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">تو می‌روی</span><span dir="ltr">…</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">تمام ایستگاه می‌رود</span><span dir="ltr">…</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و من چقدر ساده‌ام که سال‌های سال</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">در انتظار تو</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">کنار این قطار رفته ایستاده‌ام</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه داده‌ام‌‌!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر طنز در مورد قطار</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">در به دری در من بود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">نه در قطاری </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که می رفت و می آمد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر درباره قطار زندگی</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">تنهایی در اتوبوس</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA"> چهل و چهار نفر است</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">تنهایی در قطار</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">هزار نفر</span>.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعری درباره قطار</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">تو نیستی و هنوز مورچه‌ها</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">شیار گندم را دوست دارند</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">و چراغ هواپیما در</span> <span lang="AR-SA">شب دیده می‌شود</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">عزیزم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می‌گیرد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">از ریل</span> <span lang="AR-SA">خارج نمی‌شود</span><span dir="ltr">.</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر درباره ریل قطار</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">بچه که بودم</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">تو برای من</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">بادکنک بودی</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">و بعد</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">گل سرخی زیبا</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در گلدان خانه</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">سرانجام تو کلمه</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">و من شاعر شدم</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">می دانم</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">فردا</span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو قطاری مهربان خواهی شد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">و مرا از اینجا خواهی برد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر درباره ریل قطار</a></strong></span></h3> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;">سرباز خسته و زخمی از راه رسید زن از خانه رفته بود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"> زخمی که او را در قطار و جنگل و جاده نکشته بود</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr" style="color: #0000ff;"> در خانه کشت</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-قطار">شعر در مورد قطار</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-گربه/">شعر در مورد گربه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-مورد-شب-یلدا/">شعر در مورد شب یلدا</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%87/">شعر در مورد اسم طاهره</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87/">شعر در مورد گریه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-انسان">شعر در مورد انسان</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-05-13T08:43:21+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی غوره و بارداری http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/419 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">همه چیز در مورد <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">غوره و بارداری</a> و خطر سقط جنین</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;غوره و بارداری ،اب غوره و بارداری،غوره بارداری،آبغوره و بارداری،آبغوره در بارداری،آب غوره بارداری،آب غوره برای بارداری،غوره برای بارداری،غوره در بارداری،غوره در دوران بارداری،غوره برای دوران بارداری</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/"><img class="aligncenter" title="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af46cb3b799a_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" width="350" height="305"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص&nbsp;غوره و بارداری می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">خواص غوره و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غوره که به انگلیسی Un-ripe grape نامیده می شود از نظر طب قدیم ایران سردو قابض است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غوره به انگور نرسیده سبز رنگ و ترش گفته می شود. سعی کنید حتما از غوره و آبغوره در تهیه غذا و سالاد استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی از خواص غوره کاهش حرارت خون و صفرا است.همچنین غوره مقطع (تکه تکه کننده) بلغم حاصل در معده می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غوره برای رفع تشنگی و سستی اعضا هم استفاده می شود.اگر عدس پوست گرفته با سرکه و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> غوره پخته شود برای مبتلایان به آبله و بیماری های گرم سودبخش است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کسانیکه زمان غذا خوردنشان طولانیست بهتر است بین غذا خوره بخورند تا به هضم بهتر غذا و فاسد نشدن غذا کمک کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در شخصی صفرا به مقدار زیاد تولید می گردد باید غذای سرد بیمزه انتخاب نمایند مانند ماءالشعیر، خیار، کدو و سبزی ها و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میوه های ترش از قبیل غوره، ریباس و انار و از چربی ها و شیرینی و چیزهای تلخ و شور و تند و تیز پرهیز شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی دیگر از خواص غوره ، درمان ورم مخاط دهان و نرمی لثه ها است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین&nbsp;آب غوره برای درمان چاقی مفرط مفید است .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">عوارض غوره و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی دیگر از خواص غوره درمان&nbsp;بیماری اسکوربوت&nbsp;است. این بیماری به خاطر کمبود ویتامین C در بدن&nbsp;اتفاق می افتد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درباره خواص آبغوره باید بگوییم که&nbsp;آب غوره چون دارای تارتارات پتاسیم است، برای درمان سیاتیک و رماتیسم حاد بسیار مفید است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از دیگر فواید غوره هم می توان به دفع زردی&nbsp;اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن آب غوره بلوغ دختران را جلو می اندازد و قاعده را باز می کند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آبغوره تقویت کننده کبد است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای برطرف کردن ورم گلو ، آب غوره قرقره کنید .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین به گفته محققان آب غوره درمان کننده پا درد و کمردرد می باشد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;از مضرات غوره به هنگام مصرف زیاد می توان به کاهش قوای جنسی اشاره کرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین غوره باعث ایجاد گاز در بدن و دلپیچه و&nbsp;درهم کشیدن اجزای معده&nbsp;می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر کسی&nbsp;به سردی و برودت کبد مبتلا است&nbsp;نباید غوره استفاده کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/"><img class="aligncenter" title="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af46cb449884_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" width="350" height="229"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">مصرف&nbsp;پونه و بابونه و غوره برای زنان باردار مفید نیست زیرا باعث سقط جنین می‎شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">غوره و سقط جنین</a></span></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای درمان چرک گوش می‌توان آبغوره و سرکه را به طور مساوی با هم مخلوط نمود و چند روز، روزی سه مرتبه و هر بار 1 تا 2 قطره در گوش بچکانید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مالیدن مخلوط مساوی آبغوره و آب تره، در محل بواسیر، پس از اجابت مزاج مفید است و آن را معالجه می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب‌غوره، خنک است و در موارد تب ، آنژین، ورم دهان و سل ریوی مصرف می‌گردد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;رب غوره، تشنگی را برطرف می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;رب غوره، التهاب، حرارت و اسهال را تسکین می‌دهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;رب غوره، اشتها‌آور و محکم کننده جنین است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;رب غوره تقویت کننده احشاء و برطرف کننده استفراغ‌های صفراوی است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سعی کنید غوره را به تنهایی نخورید، چون روی معده اثر سوئی می گذارد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/"><img class="aligncenter" title="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af46cb4e787c_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" width="350" height="232"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">آبغوره حفظ کننده جنین است، به این جهت باید کمی آبغوره همراه با غذای روزانه مصرف شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> اما باید از خوردن زیاد غوره خودداری کرد، چن غوره مدر است و امکان دارد موجب سقط جنین شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">غوره و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن آب غوره بلوغ دختران را جلو می اندازد و قاعده را باز می کند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حرارت و صفرای بدن را دفع می کند و روده ها را ضد عفونی می کند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب غوره تقویت کننده کبد است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای برطرف کردن ورم گلو آب غوره قرقره کنید .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای دفع کرم و روده و تقویت معده باید بمدت پنج روز آش آب غوره همراه با زیره سیاه مصرف کنید البته</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در اینمدت باید از خوردن غذاهای سنگین اجتناب نمائید .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب غوره درمان کننده پا درد و کمر درد می باشد . برای معالجه میتوان بمدت ده </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روز آش آب غوره مصرف نمود . البته از خوردن غذاهای سنگین در این مدت اجتناب کرد . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ترشی غوره نیز معالجه رماتیسم و سیاتیک است .</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/"><img class="aligncenter" title="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5af46cb5915d9_jesarat.com-2018-05-10.jpg" alt="غوره و بارداری , عوارض غوره و بارداری , غوره و سقط جنین" width="350" height="200"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">اگر چند قطره از آبغوره را هنگام خونریزی بینی به درون بینی بچکانند، خونریزی را بند می‌آورد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/ghore-va-bardary/">غوره و بارداری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ترب-سیاه-برای-سنگ-کلیه/">ترب سیاه برای سنگ کلیه</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نسترن-رونده">گل نسترن رونده</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/حرکت-بارفیکس-دست-باز">بارفیکس دست باز</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/برگ-سنا-لاغری/">برگ سنا برای لاغری</a></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خرما-و-سرماخوردگی-را-درمان-نمودن/">خرما و سرماخوردگی</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-05-05T05:09:23+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی میخک و باروری در زنان http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/418 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">تاثیر و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/">میخک و باروری در زنان</a> و آمادگی رحم برای بچه دار شدن</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/clove" title="میخک" target="_blank" class="csslink">میخک</a> و باروری در زنان ،میخک و باروری زنان ، خواص &nbsp;میخک و باروری در زنان ، خواص میخک ، میخک و باروری ، درمان ناباروری با میخک<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/"><img class="aligncenter" title="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec172cca427_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" width="350" height="273"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص &nbsp;میخک و باروری در زنان می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/">میخک و باروری در زنان</a>&nbsp;</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" title="دارچین" target="_blank" class="csslink">دارچین</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/turmeric" title="زردچوبه" target="_blank" class="csslink">زردچوبه</a> و&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;" lang="FA">سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.</span><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">از خواص میخک و روغن آن نیز در تولید عطرها، صابون‌ها و یا به عنوان ماده طعم دهنده در لوازم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a> و دندان‌پزشکی استفاده می‌شود. </span></span><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در قدیم میخک ادویه</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">ای گران قیمت بود که تنها پادشاهان و ثروتمندان می‌توانستند از آن استفاده کنند.</span> <span lang="FA">غنچه‌های گیاه میخک پس از باز شدن یعنی قبل از این که رنگ خاکستری و ارغوانی آن تبدیل به قرمز شود، باید چیده و خشک شوند،میخکی که به عنوان ادویه و دارو به کار می‌رود، پودر این غنچه‌ها است.</span></span><span style="color: #0000ff;">&nbsp;<span lang="FA"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" title="طبیعت" target="_blank" class="csslink">طبیعت</a> میخک خیلی گرم و خشک است.</span></span><span style="color: #0000ff;">&nbsp; اسانس میخک دارای اوژنول، کاربوفلین، الکل، بنزیلیک، بنزوات دموتیل، فورفوول و اتیلن می باشد اوژونول که ماده اصلی میخک می باشد،آرام کننده و ضد عفونی کننده از آن در دندان پزشکی برای آرام کردن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/toothache" title="درد دندان" target="_blank" class="csslink">درد دندان</a> استفاده می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/">خواص میخک و باروری در زنان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نازایی در طب سنتی با عنوان عقر یا عسرالحبل عنوان شده است. به منظور بررسی و تشخیص نازایی در زوجین</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در طب سنتی ابتدا شرح‌حال، معاینه و آزمایشات لازم انجام می‌شود تا مشخص شود که نازایی مربوط به </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زن است یا مرد و سپس علل نازایی در آن‌ها بررسی می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/infertility-in-women" title="نازایی زنان" target="_blank" class="csslink">نازایی زنان</a> در طب سنتی به علل رحمی و لوله‌ای، بیماری تخمدانی یا انثیین، مشکلات روحی روانی، رفتاری و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مشکلات اندام‌های دیگر، طبقه‌بندی می‌شود. از آنجایی که رحم نیز در طب سنتی دارای مزاج است، بنابراین اگر رحم از </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حالت تعادل مزاجی خارج شود دچار بیماری می‌شود. یکی از این بیماری‌ها نازایی است به عبارت دیگر،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فصل مهمی از علل نازایی مربوط به علل سوءمزاجی رحمی می‌باشد. به این نحو که اگر رحم سردتر از حد معمول باشد، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برودت باعث سرد شدن نطفه و در نهایت نازایی در زن می‌شود. درعین‌حال گرم‌تر، خشک‌تر و مرطوب‌تر بودن مزاج رحم هم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از علل دیگر ناباروری زنان است. در مورد تخمدان نیز هر گونه اختلال در ساختمان یا مزاج آن منجر به تولید تخمک با کیفیت یا کمیت پایین و اختلال در باروری می‌‌گردد.</span></p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent"> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از آنجایی که سرد و تر بودن رحم شایع‌ترین علت بروز نازایی در زنان از دیدگاه </span><span style="color: #0000ff;">طب سنتی محسوب می‌شود،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بنابراین توصیه می‌شود زنان از مصرف </span><span style="color: #0000ff;">بیش از اندازه ترشیجات و نوشیدن آب سرد ناشتا بپرهیزند</span></p> </div> </div> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/"><img class="aligncenter" title="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec172d5dc7b_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" width="350" height="239"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">گزارش‌های زیادی وجود دارد که مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame" title="کنجد" target="_blank" class="csslink">کنجد</a> سیاه و فرآوری نشده می‌تواند به درمان نازایی در خانم‌ها، به ویژه کسانی که مشکلات <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/menstruation" title="قاعدگی" target="_blank" class="csslink">قاعدگی</a> و رحمی دارند، کمک کند. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/">میخک و باروری زنان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میخک ، دارای مواد مغذی ضروری تشکیل شده است که شامل ویتامین های خوب است بخصوص کلسیم و منیزیم آن زیاد است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> میخک حتی می تواند مقدار خوبی انرژی فراهم می کند و حاوی فیبر است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میخک می تواند یک راه طبیعی موثر برای مبارزه با باکتری باشد به ویژه برای کسانی که معده ضعیفی دارند بسیار خوب است .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> علاوه بر این، میخک خواص ضد قارچی دارد و می تواند در بیماری های پوستی موثر باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میخک یکی از بهترین انتخاب های غذا برای معده شما می باشد . نه تنها با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bloat" title="نفخ" target="_blank" class="csslink">نفخ</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ulcers-ulcers" title="زخم معده" target="_blank" class="csslink">زخم معده</a> مبارزه میکند ، بلکه حالت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" title="سوء هاضمه" target="_blank" class="csslink">سوء هاضمه</a> موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فلاونوئیدهای موجود در روغن میخک ، دارای خواص ضد التهابی بسیار خوبی است و می تواند برای بیماران مبتلا به</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" title="روماتیسم" target="_blank" class="csslink">روماتیسم</a> مفید باشد. علاوه بر این، به درمان جزیی بیماریهای تنفسی هم کمک میکند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/"><img class="aligncenter" title="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aec172deac64_jesarat.com-2018-05-4.jpg" alt="میخک و باروری در زنان , خواص میخک و باروری در زنان , میخک و باروری زنان" width="350" height="234"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">میخک به طور سنتی داروی مقوی غرایز جنسی است ، تحقیقات اخیر نشان می دهد که میخک در انزال زود رس بسیار موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">برای باروری زنان میخک را پودر کرده و روزی 4 گرم از روزی که عادت ماهیانه شروع میشود تا 20 روز بعد مصرف شود ، این کار رحم را گرم و آماده باروری میکند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/mikhak-va-barvary-dar-zanan/">میخک و باروری در زنان</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-05-03T11:10:14+01:00 harfemoftaki.mihanblog.com مسعود هاشمی انواع و طرز تهیه غذا با جوانه گندم برای کودکان و نوزاد http://harfemoftaki.mihanblog.com/post/417 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">انواع و طرز تهیه <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">غذا با جوانه گندم</a> برای کودکان و نوزاد</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غذا با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bud-wheat" title="جوانه گندم" target="_blank" class="csslink">جوانه گندم</a> ، غذا با جوانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wheat" title="گندم" target="_blank" class="csslink">گندم</a> برای کودک ، غذا با جوانه گندم برای کودکان ، غذا با جوانه گندم و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" title="ماش" target="_blank" class="csslink">ماش</a> ،غذا با جوانه گندم برای نوزاد،غذایی با جوانه گندم،انواع غذا با جوانه گندم،تهیه غذا با جوانه گندم،غذا با پودر جوانه گندم،پخت غذا با جوانه گندم،غذای کودک با جوانه گندم،غذاهای با جوانه گندم،انواع غذاها با جوانه گندم،دستور غذا با جوانه گندم،انواع غذا با آرد جوانه گندم،انواع غذا با پودر جوانه گندم،طرز تهیه انواع غذا با جوانه گندم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone wp-image-148890 size-full" title="غذا با جوانه گندم ، غذا با جوانه گندم برای کودک ، غذا با جوانه گندم برای کودکان ، غذا با جوانه گندم و ماش" src="http://img.bisms.ir/2018/05/غذا-با-جوانه-گندم.jpg" alt="غذا با جوانه گندم ، غذا با جوانه گندم برای کودک ، غذا با جوانه گندم برای کودکان ، غذا با جوانه گندم و ماش" width="333" height="222"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انواع و طرز تهیه غذا با جوانه گندم برای کودکان و نوزاد در بخش مواد غذایی و تغذیه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a>.امیدواریم این مطلب مورد توجه و عنایت شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">غذا با جوانه گندم حلیم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه این غذا به 6 پیمانه جوانه گندم و مقداری شکر و&nbsp; 200 گرم کره و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" title="دارچین" target="_blank" class="csslink">دارچین</a> نیاز داریم.یک تا سه روز قبل ، گندم را بخیسانید و هر روز آبش را عوض کنید در عرض سه روز گندم جوانه می زند. بدین شکل گندم سرشار از ویتامین است. سپس گندم را در صافی ریخته ، خوب با آب سرد بشویید و دو ساعت در صافی بگذارید تا کاملا آبش گرفته شود و تقریبا خشک شود. بعد آنها را آسیاب کرده یا کاملا بکوبید تا له شود، سپس به مقدار کافی آب به آن افزوده و بگذارید تا خوب بپزد. بعد به آن مقدار نمک اضافه کنید و با یک قاشق چوبی مرتب هم بزنید تا کاملا جا بیفتد. وقتی حلیم پخت ، ۱۰ دقیقه قبل از سرو حلیم نصف کره را به آن اضافه کرده و هم بزنید تا جا بیفتد . سپس حلیم راسرو کرده و روی آن را با شکر و دارچین و م قداری کره ی آب شده تزئین کنید. این غذا برای ۶ نفر کافی می باشد . همچنین در صورت تمایل می توانید گوشت را جدا پخته و ریش ریش کرده و به حلیم بیفزاید و میل نمایید . این غذا برای افطاری معرکه است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">سالاد جوانه گندم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای درست کردن این <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" title="سالاد" target="_blank" class="csslink">سالاد</a> به یک چهارم لیوان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive-oil" title="روغن زیتون" target="_blank" class="csslink">روغن زیتون</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple-vinegar" title="سرکه سیب" target="_blank" class="csslink">سرکه سیب</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/raisin" title="کشمش" target="_blank" class="csslink">کشمش</a> نیاز داریم.یک لیوان جوانه گندم و نصف لیوان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/white-cabbage" title="کلم سفید" target="_blank" class="csslink">کلم سفید</a> ریز خرد شده و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/carrot" title="هویج" target="_blank" class="csslink">هویج</a> رنده شده و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/maize" title="ذرت" target="_blank" class="csslink">ذرت</a> پخته نیاز داریم.<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a> دلمه ای به مقدار سه چهارم لیوان ، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/olive" title="زیتون" target="_blank" class="csslink">زیتون</a> 20 عدد و نمک و فلفل به دلخواه نیاز داریم.تمامی مواد فوق را با هم مخلوط می کنیم، در ظرف مناسبی یک تا دو برگ بزرگ کلم را در ته ظرف قرار می دهیم و مواد را داخل آنها می ریزیم و دور تا دور آن را با جوانه گندم پر می کنیم. هنگام سرو مخلوطی از نمک و فلفل و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> و روغن زیتون را روی سالاد میریزیم در صورت تمایل می توانید به جای روغن زیتون از روغن های دیگر مخصوص سالاد هم استفاده کنید و در صورت نداشتن رژیم خاص غذایی می توانید از انواع سس سالاد نیز استفاده کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">سوپ جوانه گندم</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه گندم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;۱۲۰ گرم</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۴ پیمانه</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عصاره ماهی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۱۲ گرم</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سس <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/soy-beans" title="سویا" target="_blank" class="csslink">سویا</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۱ قاشق غذاخوری</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/garlic" title="سیر" target="_blank" class="csslink">سیر</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۱ حبه</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/scallion" title="پیازچه" target="_blank" class="csslink">پیازچه</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ⅓ پیمانه</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نمک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ½ قاشق چایخوری</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chili-pepper" title="فلفل قرمز" target="_blank" class="csslink">فلفل قرمز</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به میزان لازم</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه گندم را با چهار پیمانه آب و عصاره ماهی یا میگو (که به صورت فشرده مکعبی یا پودر عرضه میشود) درون قابلمه ریخته و روی شعله قرار می دهیم تا به مدت پنج دقیقه با حرارت ملایم بجوشد. حالا سیر خرد شده، سس سویا، نمک و در صورت دلخواه مقداری فلفل را اضافه کرده و دوباره برای پنج دقیقه می‌پزیم. سپس پیازچه خرد شده را اضافه کرده و بعد از دو دقیقه شعله را خاموش کرده و سوپ را سرو می کنیم</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">طرز تهیه سوپ جوانه گندم</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه سوپ جوانه گندم ابتدا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/onion" title="پیاز" target="_blank" class="csslink">پیاز</a> را ریز خرد کنید و یا رنده بزنید و داخل تابه بریزید. سیر را هم رنده کنید و با مقداری کره تفت دهید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fungus" title="قارچ" target="_blank" class="csslink">قارچ</a> را ریز خرد کره و اضافه کنید. جوانه گندم را بعد از شستن داخل مواد قبلی ریخته و کمی تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود. آب مرغ یا گوشت را داخل قابلمه بریزید. در صورت تمایل می‌توانید مقداری بال و گردن مرغ را نیز با آب مرغ به سوپ اضافه کند و بعد از پخت، گوشت آن‌ها را از استخوان جدا کرده و داخل سوپ بریزید. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a> پرک و بقیه مواد را نیز اضافه کنید و اجازه دهید مواد کمی بجوشند. بعد حرارت را کم کنید و کمی نمک و فلفل به سوپ بزنید. در آخرین مرحله، رب، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coriander" title="گشنیز" target="_blank" class="csslink">گشنیز</a> یا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/parsley" title="جعفری" target="_blank" class="csslink">جعفری</a> خردشده و آبلیمو اضافه کنید و یکی دو <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> که زد، از روی حرارت بردارید. سوپ جوانه گندم خوشمزه، سالم و مقوی شما آماده است.</span></div> <div> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/غذا-با-جوانه-گندم/">غذا با جوانه گندم</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="ماسک و طرز تهیه و خواص جوانه گندم برای چاقی صورت و در بارداری" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/" rel="bookmark">ماسک و طرز تهیه و خواص جوانه گندم برای چاقی صورت و در بارداری</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="آموزش طرز تهیه جوانه گندم در منزل برای استفاده در غذای کودک" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/" rel="bookmark">آموزش طرز تهیه جوانه گندم در منزل برای استفاده در غذای کودک</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="خواص جوانه گندم برای چاقی صورت و پوست و مو و قناری" href="http://www.jesarat.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/" rel="bookmark">خواص جوانه گندم برای چاقی صورت و پوست و مو و قناری</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="آیا با طرز استفاده صحیح از پودر جوانه گندم و لاغری اطلاع دارید؟" href="http://www.jesarat.com/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c/" rel="bookmark">آیا با طرز استفاده صحیح از پودر جوانه گندم و لاغری اطلاع دارید؟</a></span></strong></h3> <h3 class="entry-title"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="آشنایی با خواص مصرف جوانه گندم در بارداری و تامین نیاز های بدن در این دوره" href="http://www.jesarat.com/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/" rel="bookmark">آشنایی با خواص مصرف جوانه گندم در بارداری و تامین نیاز های بدن در این دوره</a></span></strong></h3> </div> </div>